[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thương mại và Dịch vụ Cao Trụ

[/kythuat]
[tomtat]
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thương mại và Dịch vụ Cao Trụ
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU
CHƯƠNG 1. LÝ LUẬN CHUNG VỀ HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP
1.1. Tổng quan về hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
1.1.2. Bản chất của hiệu quả sản xuất kinh doanh đối với doanh nghiệp
1.1.3. Đối tượng của phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh
1.1.4. Vai trò của phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh đối với doanh nghiệp
1.2. Một số phương pháp phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
1.2.1. Phương pháp so sánh
1.2.2. Phương pháp phân chia chi tiết
1.2.3. Phương pháp đồ thị
1.3. Một số chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
1.3.1. Nhóm chỉ tiêu phản ánh khả năng sinh lời
1.3.2. Nhóm chỉ tiêu phản ánh khả năng thanh toán
1.3.3. Nhóm chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng tài sản
1.3.4. Một số chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp
1.3.5. Một số chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng chi phí trong doanh nghiệp
1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
1.4.1. Các nhân tố bên trong doanh nghiệp
1.4.2. Các nhân tố bên ngoài doanh nghiệp
CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CAO TRỤ
2.1. Giới thiệu chung về Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thương mại và Dịch vụ Cao Trụ
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ Cao Trụ
2.1.2. Cơ cấu tổ chức của Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ Cao Trụ
2.1.3. Khái quát về ngành nghề kinh doanh của Công ty Cao Trụ
2.2. Phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ Cao Trụ
2.2.1. Phân tích cơ cấu tài sản và nguồn vốn của Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ Cao Trụ
2.2.2. Phân tích tình hình doanh thu – chi phí – lợi nhuận của Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ Cao Trụ
2.2.3. Nhóm chỉ tiêu phản ánh khả năng sinh lời
2.2.4. Phân tích nhóm một số chỉ tiêu thể hiện khả năng thanh toán
2.2.5. Nhóm chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng tài sản
2.2.6. Một số chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp
2.2.7. Một số chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng chi phí trong doanh nghiệp
2.3. Đánh giá chung về thực trạng hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ Cao Trụ
2.3.1. Những kết quả đạt được của Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ Cao Trụ
2.3.2. Một số hạn chế còn tồn tại và nguyên nhân
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CAO TRỤ
3.1. Định hướng phát triển của Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ Cao Trụ
3.2. Các giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh cho Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ Cao Trụ
3.2.1. Một số giải pháp giải quyết những hạn chế trước mắt
3.2.2. Nhóm giải pháp tăng doanh thu
3.2.3. Nhóm giải pháp giảm chi phí
3.2.4. Một số giải pháp khác
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan