[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản tại Công ty TNHH Đầu tư Công nghệ và Thương mại TECHTRACO

[/kythuat]
[tomtat]
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản tại Công ty TNHH Đầu tư Công nghệ và Thương mại TECHTRACO
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Tổng quan về tài sản trong doanh nghiệp
1.1.1. Khái quát về doanh nghiệp
1.1.2. Tài sản của doanh nghiệp
1.2. Khái quát về quả sử dụng tài sản trong doanh nghiệp
1.2.1. Khái niệm về hiệu quả sử dụng tài sản trong doanh nghiệp
1.2.2. Sự cần thiết nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản trong doanh nghiệp
1.3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản trong doanh nghiệp
1.3.1. Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng tổng tài sản
1.3.2. Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn
1.3.3. Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng tài sản dài hạn
1.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng tài sản trong doanh nghiệp
1.4.1. Nhân tố chủ quan
1.4.2. Nhân tố khách quan
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN TẠI CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI TECHTRACO
2.1. Giới thiệu công ty TNHH Đầu tư Công nghệ và Thương mại Techtraco
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH Đầu tư Công nghệ và Thương mại Techtraco
2.1.2. Cơ cấu tổ chức- nhân sự của Công ty TNHH Techtraco
2.1.3. Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận
2.1.4. Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh
2.2. Thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản của Công ty TNHH Đầu tư Công nghệ và Thương mại Techtraco
2.2.1. Tình hình tài sản của Công ty TNHH Đầu tư Công nghệ và Thương mại Techtraco
2.2.2. Hiệu quả sử dụng tài sản của Công ty TNHH Đầu tư Công nghệ và Thương mại Techtraco
2.2.3. Hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của Công ty TNHH Đầu tư Công nghệ và Thương mại Techtraco
2.2.4. Hiệu quả sử dụng tài sản dài hạn của Công ty TNHH Đầu tư Công nghệ và Thương mại Techtraco
2.3. Đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản của Công ty TNHH Đầu tư Công nghệ và Thương mại Techtraco
2.3.1. Kết quả đạt được
2.3.2. Những hạn chế và nguyên nhân
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN CỦA CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI TECHTRACO
3.1. Phương hướng phát triển của Công ty TNHH Đầu tư Công nghệ và Thương mại Techtraco trong thời gian tới
3.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản tại Công ty TNHH Đầu tư Công nghệ và Thương mại Techtraco
3.2.1. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty TNHH Techtraco
3.2.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản dài hạn tại Công ty TNHH Techtraco
3.2.3. Kiến nghị
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan