[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả các biện pháp marketing mix tại Công ty TNHH Tân Anh

[/kythuat]
[tomtat]
Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả các biện pháp marketing mix tại Công ty TNHH Tân Anh
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÍ LUẬN CHung VỀ MARKETING MIX TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Tổng quan về marketing trong doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm marketing trong doanh nghiệp
1.1.2. Vai trò của marketing trong doanh nghiệp
1.1.3. Mục tiêu của marketing trong doanh nghiệp
1.2. Quá trình marketing của doanh nghiệp
1.3. Marketing mix trong doanh nghiệp
1.3.1. Khái niệm về marketing mix
1.3.2. Các công cụ của marketing mix trong doanh nghiệp
1.4. Đánh giá hiệu quả các biện pháp marketing mix trong doanh nghiệp
1.5. Các yếu tố ảnh hưởng tới marketing mix trong doanh nghiệp
1.5.1. Các yếu tố thuộc môi trường vĩ mô
1.5.2. Các yếu tố thuộc môi trường vi mô
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG CÁC BIỆN PHÁP MARKETING MIX CỦA CÔNG TY TNHH TÂN ANH
2.1. Khái quát về công ty TNHH Tân Anh
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty
2.1.2. Cơ cấu bộ máy tổ chức quản lý của công ty
2.1.3. Ngành nghề kinh doanh của công ty
2.1.4. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty TNHH Tân Anh
2.2. Khái quát về các hoạt động marketing của công ty TNHH Tân Anh
2.2.1. Hoạt động nghiên cứu marketing
2.2.2. Phân đoạn thị trường, chọn thị trường mục tiêu và định vị thị trường
2.3. Thực trạng các biện pháp marketing mix của công ty TNHH Tân Anh
2.3.1. Các biện pháp về sản phẩm
2.3.2. Các biện pháp về giá
2.3.3. Các biện pháp về phân phối
2.3.4. Các biện pháp về xúc tiến hỗn hợp
2.4. Đánh giá kết quả và nhận xét các biện pháp marketing mix tại công ty TNHH Tân Anh
2.4.1. Hiệu quả của các hoạt động marketing
2.4.2. Nhận xét về các biện pháp marketing mix tại công ty TNHH Tân Anh
CHƯƠNG 3. ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG MARKETING MIX TẠI CÔNG TY TNHH TÂN ANH
3.1. Định hướng phát triển của Công ty TNHH Tân Anh trong giai đoạn 2015-2017
3.2. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động marketing mix tại Công ty TNHH Tân Anh
3.2.1. Các yếu tố thuộc môi trường vi mô
3.2.2. Những yếu tố thuộc môi trường vĩ mô
3.3. Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả các biện pháp marketing mix tại công ty TNHH Tân Anh
3.3.1. Nhóm giải pháp về sản phẩm
3.3.2. Nhóm giải pháp về giá
3.3.3. Nhóm giải pháp về phân phối
3.3.4. Nhóm giải pháp xúc tiến hỗn hợp
3.4. Đề xuất những giải pháp marketing khác
KẾT LUẬN CHUNG
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan