[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Một số giải pháp nâng hạn chế ro cho vay ngắn hạn tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam Chi nhánh Tây Hà Nội

[/kythuat]
[tomtat]
Một số giải pháp nâng hạn chế ro cho vay ngắn hạn tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam Chi nhánh Tây Hà Nội
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI, NGHIỆP VỤ CHO VAY NGẮN HẠN VÀ RỦI RO CHO VAY NGẮN HẠN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1. Tổng quan về NHTM
1.1.1. Khái niệm, đặc điểm, vai trò và chức năng của NHTM
1.1.2. Những hoạt động chủ yếu của NHTM
1.2. Tổng quan về hoạt động cho vay ngắn hạn của NHTM
1.2.1. Khái niệm, đặc điểm và vai trò của hoạt động cho vay ngắn hạn của NHTM
1.2.2. Phân loại cho vay ngắn hạn của NHTM
1.2.3. Quy trình cho vay ngắn hạn tại NHTM
1.3. Tổng quan về rủi ro cho vay ngắn hạn của NHTM
1.3.1. Khái niệm về rủi ro và rủi ro tín dụng
1.3.2. Phân loại rủi ro cho vay ngắn hạn
1.3.3. Đặc điểm và nguyên nhân của rủi ro cho vay ngắn hạn
1.3.4. Hậu quả của rủi ro cho vay
1.4. Quy trình quản trị rủi ro cho vay tại NHTM
1.5. Các chỉ tiêu đo lường rủi ro cho vay ngắn hạn của NHTM
1.5.1. Một số mô hình sử dụng đánh giá rủi ro cho vay ngắn hạn của NHTM
1.5.2. Một số chỉ tiêu sử dụng đánh giá rủi ro cho vay ngắn hạn của NHTM
1.6. Các yếu tố ảnh hưởng đến quy trình quản trị rủi ro cho vay ngắn hạn tại NHTM
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG VỀ CHO VAY NGẮN HẠN VÀ RỦI RO CHO VAY NGẮN HẠN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH TÂY HÀ NỘI
2.1. Tổng quan về lịch sử hình thành và phát triển Vietinbank và Vietinbank Tây Hà Nội
2.1.1. Tổng quan về lịch sử hình thành và phát triển Vietinbank
2.1.2. Tổng quan về lịch sử hình thành và phát triển Vietinbank Tây Hà Nội
2.1.3. Cơ cấu tổ chức và chức năng từng phòng ban của Vietinbank Tây Hà Nội
2.1.4. Những hoạt động chính của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - chi nhánh Tây Hà Nội
2.2. Khái quát tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - chi nhánh Tây Hà Nội
2.2.1. Tình hình huy động và sử dụng vốn tại Vietinbank Tây Hà Nội
2.2.2. Kết quả hoạt động kinh doanh của Vietinbank Tây Hà Nội
2.3. Thực trạng cho vay ngắn hạn và rủi ro cho vay ngắn hạn của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - chi nhánh Tây Hà Nội
2.3.1. Chính sách cho vay tại Vietinbank Tây Hà Nội
2.3.2. Quy trình xét duyệt cho vay ngắn hạn tại Vietinbank Tây Hà Nội
2.3.3. Phân tích tình hình cho vay ngắn hạn tại Vietinbank Tây Hà Nội
2.3.4. Phân tích một số chỉ tiêu đo lường rủi ro cho vay ngắn hạn tại Vietinbank Tây Hà Nội
2.4. Đánh giá tình hình cho vay ngắn hạn và rủi ro cho vay ngắn hạn của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - chi nhánh Tây Hà Nội
2.4.1. Những kết quả đạt được
2.4.2. Những tồn tại và nguyên nhân
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÒNG NGỪA VÀ HẠN CHẾ RỦI RO CHO VAY NGẮN HẠN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH TÂY HÀ NỘI
3.1. Đánh giá chung
3.2. Định hướng phát triển hoạt động Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - chi nhánh Tây Hà Nội.
3.2.1. Phương hướng hoạt động của Vietinbank
3.2.2. Phương hướng hoạt động của Vietinbank Tây Hà Nội
3.3. Một số giải pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro cho vay ngắn hạn tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Tây Hà Nội
3.3.1. Một số giải pháp phòng ngừa rủi ro cho vay ngắn hạn tại Vietinbank Tây Hà Nội (trước cho vay)
3.3.2. Một số giải pháp xử lý rủi ro cho vay ngắn hạn tại Vietinbank Tây Hà Nội (trong và sau cho vay)
3.3.3. Giải pháp về cơ cấu tổ chức quản trị rủi ro tác nghiệp
3.3.4. Giải pháp về môi trường làm việc
3.4. Một số kiến nghị
3.4.1. Kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà nước
3.4.2. Kiến nghị đối với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam
3.4.3. Kiến nghị đối với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Tây Hà Nội
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan