[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Một số giải pháp nâng cao văn hóa doanh nghiệp tại Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất TPC

[/kythuat]
[tomtat]
Một số giải pháp nâng cao văn hóa doanh nghiệp tại Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất TPC
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VĂN HÓA DOANH NGHIỆP
1.1. Khái niệm văn hóa doanh nghiệp
1.1.1. Văn hóa
1.1.2. Văn hóa doanh nghiệp
1.2. Các biểu hiện của văn hóa doanh nghiệp
1.2.1. Cấp độ một (Biểu tượng trực quan): Các quá trình và cấu trúc hữu
1.2.2. Cấp độ hai (Biểu tượng phi trực quan): Các giá trị được tuyên bố và những quan niệm chung
1.3. Vai trò của nâng cao văn hóa doanh nghiệp
1.3.1. Nâng cao văn hóa doanh nghiệp là cơ sở để doanh nghiệp phát triển bền vững
1.3.2. Nâng cao văn hóa doanh nghiệp là điều kiện tiền đề để doanh nghiệp thực hiện sứ mệnh của mình
1.3.3. Nâng cao văn hóa doanh nghiệp tạo nên nét riêng cho doanh nghiệp, giúp phân biệt doanh nghiệp này với doanh nghiệp khác
1.3.4. Nâng cao văn hóa doanh nghiệp tạo nên lực hướng tâm chung cho toàn doanh nghiệp
1.3.5. Nâng cao văn hóa doanh nghiệp khích lệ quá trình đổi mới và sáng chế
1.3.6. Nâng cao văn hóa doanh nghiệp tạo sức cạnh tranh trên thị trường
1.4. Các nhân tố ảnh hưởng văn hóa doanh nghiệp
1.4.1. Các yếu tố bên ngoài doanh nghiệp
1.4.2. Yếu tố bên trong doanh nghiệp
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG VĂN HÓA DOANH NGHIỆP TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT TPC
2.1. Khái quát chung về Công ty Cổ phần Thương mại và sản xuất TPC
2.1.1. Thông tin chung về Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất TPC
2.1.2. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất TPC
2.1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất TPC
2.1.4.Tình hình lao động tại Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất TPC
2.1.5. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất TPC
2.2. Thực trạng văn hóa doanh nghiệp trong Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất TPC
2.2.1. Những yếu tố ảnh hưởng văn hóa doanh nghiệp tại Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất TPC
2.2.2.Thực trạng văn hóa doanh nghiệp tại Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất TPC
2.3. Đánh giá chung về những kết quả và tồn tại trong hoạt động văn hóa doanh nghiệp tại Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất TPC
2.3.1. Những kết quả về văn hóa doanh nghiệp mà Công ty đã đạt được
2.3.2. Những tồn tại trong hoạt động văn hóa doanh nghiệp tại Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất TPC
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO VĂN HÓA DOANH NGHIỆP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT TPC
3.1. Định hướng phát triển văn hóa doanh nghiệp
3.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao văn hóa doanh nghiệp tại Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất TPC
3.2.1. Căn cứ đề xuất giải pháp nâng cao văn hóa doanh nghiệp tại Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất TPC
3.2.2. Nội dung giải pháp nâng cao văn hóa doanh nghiệp tại Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất TPC
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan