[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Cổ phần Thiết bị Ban Mai

[/kythuat]
[tomtat]
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Cổ phần Thiết bị Ban Mai
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VỐN VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TRONG DOANH NGHIỆP.
1.1 Khái niệm, đặc điểm và vai trò của vốn
1.1.1 Khái niệm về vốn trong doanh nghiệp
1.1.2 Đặc điểm của vốn
1.1.3 Vai trò của vốn
1.2 Phân loại vốn
1.2.1 Phân loại theo quan hệ sở hữu vốn
1.2.2 Phân loại theo thời gian huy động
1.2.3 Phân loại theo hình thức luân chuyển
1.3 Hiệu quả sử dụng vốn và phân tích hiệu quả sử dụng vốn
1.3.1 Khái niệm, phân loại, vai trò và nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn
1.3.2 Khái niệm, vai trò và phương pháp phân tích hiệu quả sử dụng vốn
1.3.3 Nội dung phân tích hiệu quả sử dụng vốn
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ BAN MAI
2.1 Giới thiệu chung về Công ty Cổ phần Thiết bị Ban Mai
2.1.1 Quá trình thành lập và phát triển của Công ty Cổ phần Thiết bị Ban Mai
2.1.2 Cơ cấu tổ chức của Công ty Cổ phần Thiết bị Ban Mai
2.1.3 Giới thiệu về nghành nghề sản xuất kinh doanh
2.2 Khái quát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Thiết bị Ban Mai
2.2.1 Tình hình doanh thu – chi phí – lợi nhuận
2.2.2 Cơ cấu tài sản - nguồn vốn của Công ty Cổ phần Thiết bị Ban Mai
2.3 Thực trạng quản lý và sử dụng vốn của Công ty Cổ phần Thiết bị Ban Mai
2.3.1 Thực trang quy mô, cơ cấu tài sản của Công ty Cổ phần Thiết bị Ban Mai
2.3.2 Thực trạng quản lý và sử dụng vốn tại Công ty Cổ phần Thiết bị Ban Mai
2.3.3 C n đối tài sản – nguồn vốn của Công ty Cổ phần Thiết bị Ban Mai
2.4 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Cổ phần Thiết bị Ban Mai
2.4.1 Các chỉ tiêu tài chính đánh giá sử dụng vốn chung
2.4.2 Các chỉ tiêu tài chính đánh giá sử dụng vốn chủ sở hữu
2.4.3 Các chỉ tiêu tài chính đánh giá sử dụng nợ phải trả
2.4.4 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động
2.4.5 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn cố định
2.5 Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn của Công ty Cổ phần Thiết bị Ban Mai.
2.5.1 Đánh giá hiệu quả và hạn chế trong việc sử dụng vốn cố định
2.5.2 Đánh giá hiệu quả và hạn chế trong sử dụng vốn lưu động
2.5.3 Đánh giá hiệu quả và hạn chế trong việc sử dụng vốn chủ sở hữu
2.5.4 Đánh giá hiệu quả và hạn chế trong việc sử dụng nợ phải trả
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ BAN MAI
3.1 Mục tiêu và định hướng hoạt động của Công ty Cổ phần Thiết Bị Ban Mai
3.1.1 Mục tiêu và định hướng chung
3.1.2 Mục tiêu cụ thể của công ty
3.2 Môi trường kinh doanh
3.2.1 Thuận lợi
3.2.2 Khó khăn
3.3 Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Cổ phần Thiết bị Ban Mai
3.3.1 Một số biện pháp chung nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn
3.3.2 Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động
3.3.3 Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định
3.3.4 Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn chủ sở hữu
3.3.5 Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nợ phải trả
3.3.6 Nhóm giải pháp hỗ trợ khác nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan