[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty TNHH Thương mại In bao bì Tuấn Bằng

[/kythuat]
[tomtat]
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty TNHH Thương mại In bao bì Tuấn Bằng
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VỐN LƯU ĐỘNG VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm vốn lưu động
1.1.2. Đặc điểm vốn lưu động
1.1.3. Phân loại vốn lưu động
1.1.4. Vai trò vốn lưu động đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
1.1.5. Kết cấu vốn lưu động và các nhân tố ảnh hưởng tới kết cấu vốn lưu động
1.2. Quản lý vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.2.1. Chính sách quản lý vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.2.2. Quản lý vốn bằng tiền
1.2.3. Quản lý hàng tồn kho
1.2.4. Quản lý khoản phải thu
1.2.5. Quản lý tài sản ngắn hạn khác
1.3. Hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.3.1. Khái niệm hiệu quả sử dụng vốn lưu động
1.3.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.4. Các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp
CHƯƠNG 2: TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI IN BAO BÌ TUẤN BẰNG
2.1. Vài nét về Công ty TNHH thương mại in bao bì Tuấn Bằng
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH thương mại in bao bì Tuấn Bằng
2.1.2. Cơ cấu tổ chức của Công ty TNHH thương mại in bao bì Tuấn Bằng
2.1.3. Hoạt động sản xuất kinh doanh chính của Công ty TNHH thương mại in bao bì Tuấn Bằng
2.2. Thực trạng sử dụng vốn lưu động tại Công ty TNHH thương mại in bao bì Tuấn Bằng
2.2.1. Khái quát tình hình sản sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH thương mại in bao bì Tuấn Bằng
2.2.2. Thực trạng quản lý vốn lưu động tại Công ty TNHH thương mại in bao bì Tuấn Bằng
2.2.3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty TNHH thương mại in bao bì Tuấn Bằng
2.3. Đánh giá tình hình sử dụng vốn lưu động và hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty TNHH thương mại in bao bì Tuấn Bằng
2.3.1. Những kết quả đạt được
2.3.2. Những hạn chế còn tồn tại
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI IN BAO BÌ TUẤN BẰNG
3.1. Phân tích môi trường kinh doanh của Công ty TNHH thương mại in bao bì Tuấn Bằng
3.1.1. Những thuận lợi
3.1.2. Những khó khăn
3.2. Định hướng của Công ty TNHH thương mại in bao bì Tuấn Bằng trong những năm tới
3.3. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty TNHH thương mại in bao bì Tuấn Bằng
3.3.1. Tăng cường công tác quản lý hàng tồn kho
3.3.2. Quản lý dự trữ tiền
3.3.3. Tăng cường công tác quản lý các khoản phải thu ngắn hạn
3.3.4. Khai thác nguồn tài trợ ngắn hạn cho vốn lưu động với chi phí thấp
3.2.5. Sử dụng hiệu quả các biện pháp giảm chi phí để gia tăng doanh thu và lợi nhuận
3.2.6. Nâng cao chất lượng sản phẩm
3.2.7. Một số giải pháp khác
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan