[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hệ thống kênh phân phối của Công ty TNHH một thành viên Máy văn phòng Việt Com

[/kythuat]
[tomtat]
Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hệ thống kênh phân phối của Công ty TNHH một thành viên Máy văn phòng Việt Com
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ KÊNH PHÂN PHỐI
1.1. Một số lí luận cơ bản về kênh phân phối
1.1.1. Định nghĩa về kênh phân phối
1.1.2. Vai trò của kênh phân phối
1.2. Các thành viên kênh phân phối
1.2.1. Nhà sản xuất
1.2.2. Người mua hàng cuối cùng
1.2.3. Các trung gian thương mại
1.2.3.1. Các trung gian bán buôn
1.2.3.2. Các trung gian bán lẻ
1.2.4. Các tổ chức bổ trợ kênh phân phối
1.3. Chức năng kênh phân phối
1.3.1. Chức năng chia sẻ thông tin
1.3.2. Chức năng xúc tiến
1.3.3. Chức năng tiếp xúc
1.3.4. Chức năng hoàn thiện sản phẩm
1.3.5. Chức năng đàm phán
1.3.6. Chức năng phân phối vật chất
1.3.7. Chức năng chia sẻ và hỗ trợ tài chính
1.3.8. Chức năng chia sẻ rủi ro
1.4. Cấu trúc kênh phân phối
1.4.1. Chiều dài kênh phân phối
1.4.2. Bề rộng của kênh phân phối
1.5. Các hình thức tổ chức kênh phân phối
1.5.1. Các kênh phân phối truyền thống
1.5.2. Các kênh phân phối liên kết dọc
1.5.2.1. VMS tập đoàn
1.5.2.2. VMS hợp đồng
1.5.2.3. VMS được quản lý
1.6. Các mâu thuẫn trong kênh phân phối
1.6.1. Những nguyên nhân dẫn đến mâu thuẫn trong kênh
1.6.2. Các kiểu mâu thuẫn trong kênh
1.6.3. Các biện pháp giải quyết mâu thuẫn
1.7. Các dòng chảy trong kênh phân phối
1.7.1. Dòng vận động của sản phẩm
1.7.2. Dòng thông tin
1.7.3. Dòng chuyển quyền sở hữu
1.7.4. Dòng thanh toán
1.7.5. Dòng xúc tiến
1.8. Đánh giá kênh
1.8.1.1. Tiêu chuẩn kinh tế
1.8.1.2. Tiêu chuẩn kiểm soát kênh
1.8.1.3. Tiêu chuẩn thích nghi
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KÊNH PHÂN PHỐI CỦA CÔNG TY TNHH MTV MÁY VĂN PHÕNG VIỆT COM
2.1. Giới thiệu chung về công ty
2.1.1. Vài nét về công ty TNHH MTV Máy Văn Phòng Việt Com
2.1.2. Quá trình hình thành và phát triển
2.1.3. Lĩnh vực kinh doanh của công ty
2.2. Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lí
2.3. Thực trạng tình hình kinh doanh của công ty trong ba năm gần đây (Ba năm 2011, 2012, 2013)
2.4. Môi trường kinh doanh của công ty
2.4.1. Môi trường bên ngoài
2.4.1.1. Môi trường vĩ mô
2.4.1.2. Môi trường ngành
2.4.2. Môi trường bên trong
2.4.2.1. Nhân sự
2.4.2.2. Tài chính
2.4.2.3. Công tác quản lí
2.4.2.4. Các nguồn lực cơ sở vật chất của công ty
2.4.3. Thực trạng hoạt động của hệ thống kênh phân phối công ty TNHH MTV Máy Văn Phòng Việt Com
2.4.3.1. Các đại lý chính thức của công ty TNHH MTV Máy Văn Phòng Việt Com
2.4.3.2. Cấu trúc kênh phân phối của công ty TNHH MTV Máy Văn Phòng Việt Com
2.4.3.3. Các dòng chảy trong kênh phân phối
2.4.4. Về các chữ P khác trong marketing mix
2.4.4.1. Sản Phẩm (Product)
2.4.4.2. Giá cả (Price)
2.4.4.3. Xúc tiến (Promotion)
2.4.5. Đánh giá kênh phân phối của công ty TNHH MTV Máy Văn Phòng Việt Com
2.4.5.1. Tiêu chuẩn kinh tế
2.4.5.2. Tiêu chuẩn kiểm soát kênh
2.4.5.3. Tiêu chuẩn thích nghi
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ KÊNH PHÂN PHỐI CỦA CÔNG TY TNHH MTV MÁY VĂN PHÕNG VIỆT COM
3.1. Phân tích SWOT cho kênh phân phối của công ty TNHH MTV Máy Văn Phòng Việt Com
3.1.1. Cơ hội (Opportunities)
3.1.2. Thách thức (Threats)
3.1.3. Điểm mạnh (Strengths)
3.1.4. Điểm yếu (Weaknesses)
3.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hệ thống kênh phân phối của công ty TNHH MTV Máy Văn Phòng Việt Com
3.2.1. Sử dụng điểm mạnh nhằm khai thác cơ hội (SO)
3.2.2. Tận dụng điểm mạnh để chiến thắng thách thức (ST)
3.2.3. Khắc phục điểm yếu bằng cách tranh thủ các cơ hội (WO)
3.2.4. Giảm thiểu điểm yếu và tránh được nguy cơ bằng cách đề ra các chiến lược phòng thủ (WT)
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan