[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao chất lượng hoạt động cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam Chi nhánh Tân Thuận

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao chất lượng hoạt động cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam Chi nhánh Tân Thuận
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ
1.1. Khái quát về Ngân hàng thương mại
1.1.1. Khái niệm về Ngân hàng thương mại
1.1.2. Vai trò của Ngân hàng thương mại
1.1.3. Chức năng của Ngân hàng thương mại
1.1.4. Các hoạt động của Ngân hàng thương mại
1.2. Khái quát về Doanh nghiệp vừa và nhỏ
1.2.1. Khái niệm doanh nghiệp vừa và nhỏ
1.2.2. Phân loại Doanh nghiệp vừa và nhỏ
1.2.3. Đặc điểm của doanh nghiệp vừa và nhỏ
1.2.4. Vai trò của doanh nghiệp vừa và nhỏ trong nền kinh tế
1.3. Hoạt động cho vay của Ngân hàng thương mại đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ
1.3.1. Khái niệm hoạt động cho vay của NHTM đối với DNVVN
1.3.2. Nguyên tắc cho vay đối với DNVVN
1.3.3. Các hình thức cho vay đối với DNVVN
1.3.4. Quy trình hoạt động cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ
1.3.5. Vai trò của vốn vay Ngân hàng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ
1.4. Chất lượng cho vay và sự cần thiết phải nâng cao chất lượng cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ
1.4.1. Chất lượng cho vay
1.4.2. Sự cần thiết của nâng cao chất lượng cho vay đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ
1.4.3. Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng cho vay đối với DNVVN
1.5. Yếu tố ảnh hưởng đến việc cho vay đối với DNVVN của ngân hàng
1.5.1. Yếu tố chủ quan
1.5.2. Yếu tố khách quan
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH TÂN THUẬN
2.1. Giới thiệu khát quát về ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam chi nhánh Tân Thuận
2.1.1. Giới thiệu chung về ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam
2.1.2. Lịch sử hình thành và quá trình phát triển của ngân hàng Kỹ Thương Việt Nam Chi nhánh Tân Thuận
2.1.3. Cơ cấu tổ chức
2.1.4. Các hoạt động kinh doanh chính của ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam – Chi nhánh Tân Thuận
2.2. Kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam – Chi nhánh Tân Thuận
2.2.1. Tình hình hoạt động huy động vốn tại Chi nhánh Tân Thuận
2.2.2. Tình hình hoạt động cho vay tại Chi nhánh Tân Thuận
2.2.3. Kết quả hoạt động kinh doanh của Chi nhánh Tân Thuận
2.3. Một số quy định chung trong hoạt động cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng Techcombank – Chi nhánh Tân Thuận
2.3.1. Đối tượng và điều kiện cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Chi nhánh Tân Thuận
2.3.2. Quy trình cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Chi nhánh Tân Thuận
2.4. Thực trạng hoạt động cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng Techcombank – Chi nhánh Tân Thuận
2.4.1. Doanh số cho vay đối với DNVVN
2.4.2. Doanh số thu nợ đối với DNVVN
2.4.3. Dư nợ cho vay DNVVN
2.5. Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ
2.5.1. Các chỉ tiêu định tính
2.5.2. Các chỉ tiêu định lượng
2.5.2.1. Tình hình nợ quá hạn và nợ xấu cho vay DNVVN tại Chi nhánh Tân Thuận
2.5.2.2. Vòng quay vốn cho vay DNVVN chi nhánh Tân Thuận
2.5.2.3. Tỷ lệ trích lập dự phòng rủi ro khoản cho vay DNVVN
2.5.2.4. Khả năng bù đắp rủi ro cho vay DNVVN chi nhánh Tân Thuận
2.6. Đánh giá chung về chất lượng hoạt động cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Chi nhánh Tân Thuận
2.6.1. Những kết quả đạt được
2.6.2. Tồn tại, hạn chế
2.6.3. Nguyên nhân của những hạn chế - tồn tại
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHO VAY ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI TECHCOMBANK – CHI NHÁNH TÂN THUẬN
3.1. Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động cho vay đối với DNVVN tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam – Chi nhánh Tân Thuận
3.1.1. Yếu tố chủ quan
3.1.2. Yếu tố khách quan
3.2. Định hướng, mục tiêu hoạt động kinh doanh
3.2.1. Định hướng, mục tiêu hoạt động kinh doanh của Chi nhánh Tân Thuận
3.2.2. Định hướng, mục tiêu của Chi nhánh Tân Thuận trong hoạt động cho vay
3.2.3. Định hướng, mục tiêu của Chi nhánh Tân Thuận trong hoạt động cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ.
3.2.3.1. Định hướng của Chi nhánh Tân Thuận trong hoạt động cho vay đối với DNVVN
3.2.3.2.Mục tiêu của Chi nhánh Tân Thuận trong hoạt động cho vay đối với DNVVN
3.3. Các giải pháp để nâng cao chất lượng cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ
3.3.1. Hoàn thiện quy trình cho vay
3.3.2. Nâng cao công tác thẩm định chất lượng khách hàng và thẩm định dự án
3.3.2.1. Về thẩm định dự án
3.3.2.2. Về thẩm định khách hàng
3.3.3. Nâng cao trình độ cán bộ ngân hàng
3.3.4. Xử lý kịp thời nợ quá hạn
3.3.5. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát
3.3.6. Đẩy mạnh hoạt động marketing Chi nhánh
3.3.7. Xây dựng chính sách khách hàng
3.3.8. Đa dạng hóa về các hình thức cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ
3.3.9. Không ngừng nâng cao hiện đại hóa thông tin ngân hàng
3.4. Các kiến nghị
3.4.1. Kiến nghị với ngân hàng Nhà nước Việt Nam
3.4.2. Kiến nghị với Ngân hàng Techcombank
3.4.3. Kiến nghị với các DNVVN
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan