[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao chất lượng dịch vụ thẻ tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Bắc Hà Nội

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao chất lượng dịch vụ thẻ tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Bắc Hà Nội
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
Chương 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ DỊCH VỤ THẺ TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1. Tổng quan về thẻ của ngân hàng thương mại
1.1.1. Lịch sử ra đời và phát triển của thẻ ngân hàng
1.1.2. Khái niệm và cấu tạo thẻ ngân hàng
1.1.3. Phân loại thẻ
1.1.4. Vai trò và tiện ích của thẻ đối với hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại
1.2. Dịch vụ thẻ của ngân hàng thương mại
1.2.1. Khái niệm dịch vụ thẻ
1.2.2. Đặc điểm của dịch vụ thẻ
1.2.3. Các chủ thể tham gia hoạt động dịch vụ thẻ
1.2.4. Một số nghiệp vụ của thẻ ngân hàng
1.3. Chất lượng dịch vụ thẻ của ngân hàng thương mại
1.3.1. Khái niệm chất lượng dịch vụ thẻ
1.3.2. Sự cần thiết phải nâng cao chất lượng dịch vụ thẻ
1.3.3. Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng dịch vụ thẻ
1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ thẻ
1.4.1. Các nhân tố khách quan
1.4.2. Các nhân tố chủ quan
Chương 2: THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ THẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH BẮC HÀ NỘI
2.1. Giới thiệu về Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam
2.1.1. Khái quát về Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam
2.1.2. Quá trình hình thành và phát triển của chi nhánh BIDV Bắc Hà Nội
2.1.3. Cơ cấu tổ chức của chi nhánh
2.1.4. Kết quả hoạt động kinh doanh của chi nhánh Bắc Hà Nội trong giai đoạn 2012-2014
2.2. Thực trạng chất lượng dịch vụ thẻ tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam – chi nhánh Bắc Hà Nội
2.2.1. Sự ra đời và phát triển của dịch vụ thẻ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam
2.2.2. Quy trình phát hành và thanh toán thẻ tại chi nhánh BIDV Bắc Hà Nội
2.2.3. Sự đa dạng của sản phẩm thẻ và các tiện ích thẻ của BIDV
2.2.4. Sự phát triển của các dịch vụ gia tăn
2.3. Đánh giá chất lượng dịch vụ thẻ tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Bắc Hà Nội trong giai đoạn 2012 - 2014
2.3.1. Chỉ tiêu định tính
2.3.2. Chỉ tiêu định lượng
2.3.3. Một số kết quả đạt được và những hạn chế còn tồn tại
Chương 3: GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ THẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH BẮC HÀ NỘI
3.1. Định hướng phát triển dịch vụ thẻ Việt Nam trong thời gian tới
3.2. Định hướng nâng cao chất lượng dịch vụ thẻ tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – chi nhánh Bắc Hà Nội.
3.3. Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ thẻ tại chi nhánh Bắc Hà Nội
3.3.1. Đa dạng hóa sản phẩm thẻ gắn liền với phát huy tính tiện ích của dịch vụ thẻ một cách hiệu quả
3.3.2. Mở rộng mạng lưới hoạt động
3.3.3. Giải pháp hạn chế rủi ro trong phát hành và thanh toán thẻ
3.3.4. Giải pháp về chất lượng nguồn nhân lực
3.3.5. Giải pháp nâng cao chất lượng máy ATM
3.3.6. Chính sách giá.
3.4. Một số kiến nghị đối với Hội sở chính nhằm thực hiện giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ thẻ.
3.4.1. Tăng hoạt động Marketing một cách thống nhất trên toàn hệ thống
3.4.2. Xây dựng chính sách ưu dãi dành khách hàng quan trọng, tiềm năng
3.4.3. Đa dạng hóa các sản phẩm thẻ
3.4.4. Tăng cường hợp tác để phát triển mở rộng mạng lưới đơn vị chấp nhận thẻ.
3.4.5. Tăng cường cán bộ thẻ và tổ chức các khóa đào tạo
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan