[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty TNHH Liên doanh Sơn ASC Venusia Việt Nam

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty TNHH Liên doanh Sơn ASC Venusia Việt Nam
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ VỐN LƯU ĐỘNG VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP
1.1. Tổng quan về vốn lưu động
1.1.1. Khái niệm về vốn lưu động
1.1.2. Đặc điểm của vốn lưu động
1.1.3. Phân loại về vốn lưu động
1.1.3.1. Phân loại vốn lưu động theo vai trò từng loại vốn lưu động
1.1.3.2. Phân loại vốn lưu động theo hình thái biểu hiện
1.1.3.3. Phân loại vốn lưu động theo quan hệ sở hữu về vốn
1.1.3.4. Phân loại vốn lưu động theo nguồn hình thành:
1.1.4. Cơ cấu vốn lưu động và các nhân tố ảnh hưởng tới cơ cấu vốn lưu động
1.1.4.1. Cơ cấu vốn lưu động
1.1.4.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến cơ cấu vốn lưu động của doanh nghiệp
1.1.5. Quản lý vốn lưu động
1.1.5.1. Chính sách vốn lưu động
1.1.5.2. Quản lý tiền mặt và các chứng khoán thanh khoản cao
1.1.5.3. Quản lý các khoản phải thu
1.1.5.4. Quản lý dự trữ, tồn kho
1.2. Hiệu quả sử dụng vốn lưu động
1.2.1. Khái niệm về hiệu quả sử dụng vốn lưu động
1.2.2.Ý nghĩa của việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động
1.2.3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động
1.2.3.1. Các chỉ tiêu về hiệu quả sử dụng vốn lưu động
1.2.3.2. Hệ số đảm nhiệm vốn lưu động
1.2.3.3. Mức tiết kiệm vốn lưu động
1.2.3.4. Các chỉ số về hoạt động
1.2.3.5. Các chỉ tiêu về khả năng thanh toán
1.2.4. Các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng vốn lưu động
1.2.4.1. Nhân tố khách quan
1.2.4.2. Nhân tố chủ quan
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SƠN ASC VENUSIA VIỆT NAM
2.1. Khái quát về công ty trách nhiệm hữu hạn sơn ASC Venusia Việt Nam
2.1.1. Quá trình hình thành, phát triển công ty trách nhiệm hữu hạn sơn ASC Venusia Việt Nam
2.1.2. Sơ đồ bộ máy tổ chức và quản lý
2.1.3. Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận.
2.1.3.1. Giám đốc
2.1.3.2. Phó giám đốc công ty
2.1.3.3. Phòng hành chính
2.1.3.4. Phòng kế toán
2.1.3.5. Phòng kinh doanh
2.1.4. Ngành nghề kinh doanh
2.2.1. Khái quát hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu hạn sơn ASC Venusia Việt Nam
2.2.2. Khái quát tình hình tài sản ngắn hạn và nguồn vốn ngắn hạn của công ty trách nhiệm hữu hạn liên doanh sơn ASC Venuisa Việt Nam
2.2.2.1. Tình hình tài sản ngắn hạn của công ty trách nhiệm hữu hạn liên doanh sơn ASC Venuisa Việt Nam
2.2.2.2. Tình hình nguồn vốn ngắn hạn của Công ty trách nhiệm hữu hạn liên doanh sơn ASC Venusia Việt Nam
2.3. Hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty trách nhiệm hữu hạn liên doanh sơn ASC Venusia Việt Nam
2.3.1. Các chỉ tiêu về hiệu quả sử dụng vốn lưu động
2.3.2. Hệ số đảm nhiệm vốn lưu động
2.3.3. Các chỉ số về hoạt động
2.3.2. Chính sách quản lý vốn lưu động
2.3.2.1 Phân tích cơ cấu vốn lưu động
2.3.3.2. Phân tích các bộ phận cấu thành vốn lưu động
2.3.3.2.1. Phải thu ngắn hạn
2.3.3.2.2. Hàng tồn kho
2.3.3.2.3. Tài sản ngắn hạn khác
2.3.4. Các chỉ tiêu về khả năng thanh toán
2.3.5. Vốn lưu động ròng
2.4. Đánh giá thực trạng hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty trách nhiệm hữu hạn sơn ASC Venusia Việt Nam.
2.4.1. Những kết quả đạt được
2.4.2. Những mặt hạn chế và nguyên nhân
2.4.2.1. Những hạn chế cần khắc phục
2.4.2.2. Nguyên nhân của những hạn chế
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN LIÊN DOANH SƠN ASC VENUSIA VIỆT NAM
3.1. Định hướng phát triển vốn của công ty trách nhiệm hữu hạn liên doanh sơn ASC Venusia Việt Nam trong những năm tới
3.1.1. Khái quát môi trường kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu hạn liên doanh sơn ASC Venusia Việt Nam
3.1.1.1. Thuận lợi
3.1.1.2. Khó khăn
3.1.2. Định hướng phát triển của công ty
3.1.2.1. Định hướng phát triển vốn và vốn lưu động của công ty
3.1.2.2 Định hướng phát triển của công ty trách nhiệm hữu hạn ASC Venusia Việt Nam
3.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty sơn ASC Venusia Việt Nam
3.2.1. Xác định nhu cầu vốn lưu động
3.2.2. Quản lý cơ cấu vốn lưu động
3.2.2.1. Quản lý tiền và các khoản tương đương tiền
3.2.2.2. Quản lý các khoản phải thu ngắn hạn
3.2.2.2. Quản lý hàng tồn kho
3.2.3. Các biện pháp khác
3.2.3.1. Áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật
3.2.3.2. Đào tạo và bồi dưỡng cán bộ công nhân viên
3.3.2.3. Mở rộng mối quan hệ với các doanh nghiệp bên ngoài
3.2.4. Một số kiến nghị với Nhà nước
LỜI KẾT
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan