[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Cổ phần Xây lắp Công nghiệp Nam Định

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Cổ phần Xây lắp Công nghiệp Nam Định
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm vốn lưu động
1.1.2. Đặc điểm của vốn lưu động
1.1.3. Phân loại vốn lưu động của doanh nghiệp
1.2. Hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.2.1. Khái niệm hiệu quả sử dụng vốn lưu động
1.2.2. Sự cần thiết phải quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động
1.3. Thông tin sử dụng trong phân tích hiệu quả sử dụng vốn lưu động
1.4. Phương pháp phân tích hiệu quả sử dụng vốn lưu động
1.5. Các chỉ tiêu đo lường hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.5.1. Khả năng thanh toán
1.5.2. Chỉ tiêu hiệu quả sử dụng vốn lưu động chung
1.5.3. Các chỉ tiêu hiệu quả sử dụng từng thành phần vốn lưu động
1.6. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn lưu động
1.6.1. Các nhân tố có thể kiểm soát được
1.6.2. Các nhân tố không thể kiểm soát được
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP CÔNG NGHIỆP NAM ĐỊNH
2.1. Giới thiệu chung về công ty cổ phần Xây lắp công nghiệp Nam Định
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty
2.1.2. Cơ cấu bộ máy tổ chức của Công ty
2.1.3. Đặc điểm và quy trình hoạt động kinh doanh của công ty
2.2. Thực trạng sử dụng vốn lưu động tại công ty cổ phần Xây lắp công nghiệp Nam Định
2.2.1. Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh
2.2.2. Thực trạng tài sản – nguồn vốn
2.2.3. Đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh
2.3. Thực trạng sử dụng vốn lưu động tại công ty cổ phần Xây lắp công nghiệp Nam Định
2.3.1. Chính sách vốn lưu động
2.3.2. Phân tích cơ cấu vốn lưu động
2.3.3. Phân tích các bộ phận cấu thành vốn lưu động
2.4. Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty cổ phần Xây lắp công nghiệp Nam Định
2.5. Đánh giá thực trạng hiệu quả sử dụng lưu động tại công ty Cổ phần Xây lắp Công nghiệp Nam Định
2.5.1. Những kết quả đạt được
2.5.2. Những mặt hạn chế và nguyên nhân
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP CÔNG NGHIỆP NAM ĐỊNH
3.1. Mục tiêu, phương hướng phát triển trong thời gian tới
3.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty cổ phần Xây lắp công nghiệp Nam Định
3.2.1. Xác định nhu cầu vốn lưu động thường xuyên
3.2.2. Tăng cường quản lý các khoản phải thu
3.2.3. Tăng cường quản lý hàng tồn kho
3.2.4. Nâng cao công tác đào tạo lao động
3.2.5. Hoàn thiện bộ máy hành chính
3.3. Kiến nghị đối với cơ quan nhà nước để nâng cao hiêu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty cổ phần Xây lắp công nghiệp Nam Định
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan