[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Cổ phần Xây dựng công trình Công nghệ cao Thăng Long

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Cổ phần Xây dựng công trình Công nghệ cao Thăng Long
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG
1.1. Tổng quan chung về vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm về vốn lưu động
1.1.2. Đặc điểm của vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.1.3. Vai trò của vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.1.4. Phân loại vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.1.4.1. Căn cứ vào vai trò của vốn trong quá trình sản xuất
1.1.4.2. Căn cứ vào hình thái biểu hiện
1.1.4.3. Căn cứ vào nguồn hình thành
1.1.4.4. Căn cứ vào khả năng chuyển hoá thành tiền
1.1.5. Kết cấu vốn lưu động
1.1.6. Nhu cầu vốn lưu động và phương pháp xác định nhu cầu vốn lưu động
1.1.6.1. Nhu cầu về vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.1.6.2. Phương pháp xác định nhu cầu vốn lưu động của doanh nghiệp
1.2. Nội dung quản lý vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.2.1. Chính sách quản lý vốn bằng tiền
1.2.2. Quản lý hàng tồn kho
1.2.3. Quản lý vốn các khoản phải thu
1.2.4. Quản lý doanh thu, chi phí và lợi nhuận
1.3. Hiệu quả sử dụng vốn lưu động và các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp.
1.3.1. Các khái niệm và ý nghĩa hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.3.2. Các chỉ tiêu tổng hợp đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.3.2.1. Nhóm chỉ tiêu phản ánh khả năng thanh toán
1.3.2.2. Nhóm chỉ tiêu đánh giá khả năng sinh lời
1.3.2.3. Nhóm chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng vốn lưu động
1.4. Các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng vốn lưu động của doanh nghiệp
1.4.1. Nhân tố chủ quan
1.4.1.1. Mục đích sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
1.4.1.2. Vốn bằng tiền
1.4.1.3. Hàng tồn kho
1.4.1.4. Các khoản nợ phải thu
1.4.1.5. Doanh thu, chi phí và lợi nhuận
1.4.1.6. Trình độ cán bộ công nhân viên
1.4.2. Nhân tố khách quan
1.4.2.1. Sự quản lý của nhà nước
1.4.2.2. Sự phát triển của thị trường
1.4.2.3. Môi trường kinh tế vĩ mô
1.5. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.5.1. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.5.2. Xác định nhu cầu vốn lưu động của doanh nghiệp
1.5.3. Tăng tốc độ luân chuyển vốn lưu động
1.5.4. Tăng cường bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ quản lý
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH CÔNG NGHỆ CAO THĂNG LONG
2.1. Tổng quan về công ty cổ phần xây dựng công trình công nghệ cao Thăng Long
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty cổ phần xây dựng công trình công nghệ cao Thăng Long
2.1.2. Cơ cấu tổ chức của công ty cổ phần xây dựng công trình công nghệ cao Thăng Long
2.1.3. Đặc điểm ngành nghề kinh doanh của công ty cổ phần xây dựng công trình công nghệ cao Thăng Long
2.1.4. Tình hình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần xây dựng công trình công nghệ cao Thăng Long
2.1.4.1. Tình hình doanh thu, chi phí, lợi nhuận của công ty
2.1.4.2. Tình hình tài sản và nguồn vốn của công ty
2.2. Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty cổ phần xây dựng công trình công nghệ cao Thăng Long
2.2.1. Cơ cấu vốn lưu động của công ty cổ phần xây dựng công trình công nghệ cao Thăng Long
2.2.1.1. Cơ cấu vốn lưu động theo khả năng chuyển hoá thành tiền
2.2.1.2. Cơ cấu vốn lưu động theo thời gian huy động
2.2.2. Cơ cấu vốn bằng tiền
2.2.3. Cơ cấu vốn các khoản phải thu
2.2.4. Cơ cấu hàng tồn kho
2.2.5. Cơ cấu vốn lưu động khác
2.2.6. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty cổ phần xây dựng công trình công nghệ cao Thăng Long
2.2.6.1. Nhóm chỉ tiêu phản ánh khả năng thanh toán
2.2.6.2. Nhóm chỉ tiêu phản ánh khả năng sinh lời
2.2.6.3. Chỉ tiêu đánh giá hàng tồn kho
2.2.6.4. Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng vốn lưu động của công ty
2.2.7. Đánh giá hiệu của sử dụng vốn lưu động tại công ty cổ phần xây dựng công trình công nghệ cao Thăng Long
2.2.7.1. Kết quả đạt được
2.2.7.2. Hạn chế
2.2.7.3. Nguyên nhân của hạn chế
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNGCỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH CÔNG NGHỆ CAO THĂNG LONG
3.1. Định hướng phát triển của công ty cổ phần xây dựng công trình công nghệ cao Thăng Long
3.1.1. Mục tiêu chung
3.1.2. Định hướng phát triển
3.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động của công ty cổ phần xây dựng công trình công nghệ cao Thăng Long
3.2.1. Giải pháp quản lý tiền và các khoản tương đương tiền
3.2.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng hàng tồn kho
3.2.3. Giải pháp quản lý các khoản phải thu
3.2.4. Tăng tốc độ luân chuyển vốn lưu động
3.2.5. Giải pháp tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ
3.2.6. Giải pháp hoàn thiện hệ thống thông tin quản lý
3.2.7. Giải pháp tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật cho công tác quản lý
3.2.8. Một số giải pháp khác
3.3. Kiến nghị
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan