[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Cổ phần Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Cổ phần Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ VỐN LƯU ĐỘNG VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Những vấn đề chung về vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm và đặc điểm vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.1.2. Phân loại vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.1.3. Vai trò của vốn lưu động đối với hoạt động sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp
1.1.4. Kết cấu vốn lưu động và các nhân tố ảnh hưởng đến kết cấu vốn lưu động
1.1.5. Các phương pháp chủ yếu xác định nhu cầu vốn lưu động
1.2. Quản lý và sử dụng vốn lưu động
1.2.1. Chính sách quản lý vốn lưu động
1.2.2. Quản lý tiền và các khoản tương đương tiền
1.2.3. Quản lý các khoản phải thu
1.2.4. Quản lý hàng tồn kho
1.3. Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả quản lý và sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.3.1. Khái niệm về hiệu quả quản lý và sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.3.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả quản lý và sử dụng vốn lưu động
1.3.3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả của từng bộ phận cấu thành vốn lưu động
1.4. Những nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng vốn lưu động
1.4.1. Nhóm nhân tố khách quan
1.4.2. Nhóm những nhân tố chủ quan
1.5. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.5.1. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.5.2. Kế hoạch hóa vốn lưu động
1.5.3. Tổ chức quản lý vốn lưu động
1.5.4. Áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất
1.5.5. Tăng cường bồi dưỡng, nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý công ty
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BẢO TÀNG HỒ CHÍ MINH
2.1. Tổng quan về công ty cổ phần xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty cổ phần xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh
2.1.2. Khái quát về ngành nghề kinh doanh của công ty cổ phần xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh
2.1.3. Cơ cấu tổ chức của công ty cổ phần xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh
2.1.4. Quy trình hoạt động kinh doanh của công ty
2.2. Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh trong giai đoạn 2010 - 2012
2.2.1. Thực trạng tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh
2.2.2. Thực trạng cơ cấu tài sản – nguồn vốn của Công ty
2.3. Thực trạng quản lý và sử dụng vốn lưu động tại công ty cổ phần xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh
2.3.1. Chính sách quản lý vốn lưu động của công ty
2.3.2. Cơ cấu vốn lưu động của công ty cổ phần xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh
2.3.3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả quản lý và sử dụng vốn lưu động tại công ty cổ phần xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh
2.4. Đánh giá chung hiệu quả quản lý và sử dụng vốn lưu động tại công ty cổ phần xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh
2.4.1. Những kết quả đạt được
2.4.2. Những hạn chế và nguyên nhân
CHƯƠNG 3.MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BẢO TÀNG HỒ CHÍ MINH
3.1. Định hướng phát triển của công ty cổ phần xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh trong thời gian tới
3.2. Một số giải pháp đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty cổ phần xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh
3.2.1. Xác định nhu cầu vốn lưu động cho doanh nghiệp
3.2.2. Quản lý cơ cấu vốn lưu động
3.2.3. Áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, tăng cường đổi mới và đầu tư vào các tài sản cố định
3.2.4. Chú trọng phát huy nhân tố con người
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan