[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Cổ phần TDC

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Cổ phần TDC
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG
1.1. Khái niệm về vốn lưu động
1.1.1. Các vấn đề chung về vốn lưu động
1.1.1.1. Khái niệm vốn lưu động
1.1.1.2. Phân loại vốn lưu động
1.1.1.3. Vai trò vốn lưu động
1.1.2. Kết cấu, nhu cầu và phương pháp xác định vốn lưu động
1.1.2.1. Kết cấu vốn lưu động
1.1.2.2. Nhu cầu vốn lưu động
1.1.2.3. Phương pháp xác định nhu cầu vốn lưu động
1.2. Khái niệm về hiệu quả sử dụng vốn lưu động và sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.2.1. Khái niệm về hiệu quả sử dụng vốn lưu động
1.2.2. Sự cần thiết nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.2.2.1. Quan niệm về nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.2.2.2. Sự cần thiết nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.2.2.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến việc sử dụng vốn lưu động
1.2.3. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động
1.2.3.1. Chỉ tiêu đánh giá về khả năng thanh toán
1.2.3.2. Các chỉ tiêu về khả năng sinh lời
1.2.3.3. Chỉ tiêu về hiệu quả sử dụng vốn lưu động
1.3. KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TDC
2.1. Tổng quan về Công ty Cổ phần TDC
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần TDC
2.1.1.1. Giới thiệu chung về Công ty Cổ phần TDC
2.1.1.2. Đặc thù ngành nghề của Công ty.
2.2. Khái quát kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty
2.3. Đánh giá chung về tình hình Tài sản – Nguồn vốn của Công ty Cổ phần TDC
2.3.1. Cơ cấu tài sản
2.3.2. Cơ cấu nguồn vốn của Công ty Cổ phần TDC
2.3.3. Vốn lưu động thường xuyên của Công ty
2.4. Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Cổ phần TDC
2.4.1. Về khả năng thanh toán
2.4.2. Về khả năng sinh lời
2.4.3. Về hiệu quả sử dụng vốn lưu động
2.4.3.1. Tốc độ luân chuyển vốn lưu động
2.4.3.2. Đánh giá mức độ hoạt động của vốn lưu động trong Công ty
2.4.3.3. Từng bộ phận cấu thành vốn lưu động
2.5. Kết luận
2.5.1. Kết quả đạt được
2.5.2. Những hạn chế
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TDC
3.1. Môi trường kinh doanh
3.1.1. Thuận lợi
3.1.2. Khó khăn
3.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động
3.2.1. Nâng cao hiệu quả quản lý tiền
3.2.2. Nâng cao hiệu quả quản lý hàng tồn kho
3.2.3. Nâng cao hiệu quả quản lý khoản phải thu khách hàng
3.2.4. Nâng cao hiệu quả quản lý các khoản phải trả
3.3. Một số giải pháp khác
3.3.1. Xác định nhu cầu vốn lưu động
3.3.2. Chú trọng vào nguồn nhân lực của Công ty
3.3.2.1. Nâng cao hơn nữa chất lượng tay nghề của Công nhân viên
3.3.2.2. Thu hút lực lượng lao động mới có chất lượng cao
3.3.2.3. Thưởng phạt rõ ràng
3.3.3. Phòng ngừa rủi ro có thể xảy ra
3.3.4. Thúc đẩy công tác tiêu thụ sản phẩm
3.3.5. Tăng cường cơ sở vật chất, kỹ thuật công nghệ
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan