[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Hoàng Lan

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Hoàng Lan
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP
1.1. Tổng quan về vốn lưu động
1.1.1. Khái niệm và đặc điểm vốn lưu động
1.1.2. Vai trò của vốn lưu động
1.1.3. Phân loại vốn lưu động
1.1.4. Kết cấu vốn lưu động
1.1.4.1. Kết cấu vốn lưu động
1.1.4.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến kết cấu vốn lưu động:
1.1.5. Nhu cầu vốn lưu động và các phương pháp xác định nhu cầu vốn lưu động
1.2. Hiệu quả sử dụng vốn lưu động
1.2.1. Khái niệm về hiệu quả sử dụng vốn lưu động
1.2.2. Sự cần thiết của việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động.
1.2.3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động
1.2.4. Các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng vốn lưu động
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG HOÀNG LAN
2.1. Khái quát về Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Xây dựng Hoàng Lan
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Xây dựng Hoàng Lan
2.1.2. Sơ đồ bộ máy tổ chức và quản lý của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Xây dựng Hoàng Lan
2.1.3. Chức năng, nhiệm vụ của từng phòng ban
2.1.4. Ngành nghề kinh doanh chính của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Xây dựng Hoàng Lan
2.2. Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và xây dựng Hoàng Lan
2.2.1. Tình hình kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và xây dựng Hoàng Lan
2.2.2. Khái quát tình hình tài sản và nguồn vốn của công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Xây dựng Hòang Lan
2.3. Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Xây dựng Hoàng Lan
2.3.1. Các chỉ tiêu tổng quát
2.3.2. Các chỉ tiêu phản ánh tốc độ luân chuyển của vốn lưu động
2.3.3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng từng thành phần của vốn lưu động
2.3.4. Các chỉ tiêu về khả năng thanh toán
2.3.5. Các chỉ tiêu đánh giá khả năng đảm bảo nguồn vốn kinh doanh của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Xây dựng Hoàng Lan
2.4. Đánh giá chung về hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Xây dựng Hoàng Lan
2.4.1. Những kết quả đạt được
2.4.2. Hạn chế và nguyên nhân
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG HOÀNG LAN.
3.1.1. Mục tiêu tổng quát
3.1.2. Mục tiêu và phương hướng hoạt động trước mắt
3.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Xây dựng Hoàng Lan
3.2.1. Kế hoạch hóa vốn lưu động
3.2.2. Tổ chức quản lý vốn lưu động có kế hoạch và khoa học
3.2.3. Các biện pháp khác
3.2.4. Một số ý kiến nhằm thực hiện tốt các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Xây dựng Hoàng Lan
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan