[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Phúc Hưng

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Phúc Hưng
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ VỐN LƯU ĐỘNG VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Tổng quan của vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm và đặc điểm vốn lưu động
1.1.2. Vai trò của vốn lưu động
1.1.3. Phân loại vốn lưu động
1.1.3.1. Phân loại theo hình thái biểu hiện
1.1.3.2. Phân loại theo vai trò của vốn lưu động trong quá trình sản xuất kinh doanh
1.1.3.3. Phân loại theo quan hệ sở hữu về vốn
1.1.3.4. Phân loại theo nguồn hình thành
1.1.4. Kết cấu vốn lưu động và các nhân tố ảnh hưởng đến kết cấu vốn lưu động
1.1.5. Nhu cầu vốn lưu động của doanh nghiệp và phương pháp xác định nhu cầu vốn lưu động
1.1.5.1. Nhu cầu vốn lưu động
1.1.5.2. Phương pháp xác định nhu cầu vốn lưu động
1.2. Hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.2.1. Khái niệm và sự cần thiết của việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động
1.2.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động
1.2.2.1. Các chỉ tiêu đánh giá tổng quát
1.2.2.2. Các chỉ tiêu phản ánh tốc độ luân chuyển của vốn lưu động
1.2.2.3. Chỉ tiêu đánh giá từng thành phần vốn lưu động
1.2.2.4. Chỉ tiêu phản ánh khả năng thanh toán
1.2.3. Các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng vốn lưu động
1.2.3.1. Nhân tố khách quan
1.2.3.2. Nhân tố chủ quan
1.2.4. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động
1.2.4.1. Xác định chính xác nhu cầu vốn lưu động
1.2.4.2. Lựa chọn hình thức thu hút vốn lưu động
1.2.4.3. Tăng cường bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ quản lý
1.2.4.4. Làm tốt công tác thanh toán công nợ, chủ động phòng ngừa trong kinh doanh.
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PHÚC HƯNG
2.1. Tổng quan về Công ty TNHH Phúc Hưng
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH Phúc Hưng
2.1.1.1. Giới thiệu chung về Công ty TNHH Phúc Hưng
2.1.1.2. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH Phúc Hưng
2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ kinh doanh của Công ty TNHH Phúc Hưng
2.1.3. Cơ cấu tổ chức của Công ty TNHH Phúc Hưng
2.1.4. Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận
2.2. Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH Phúc Hưng trong giai đoạn 2011 – 2013
2.2.1. Thực trạng tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh
2.2.2. Thực trạng cơ cấu tài sản – nguồn vốn của Công ty TNHH Phúc Hưng
2.2.2.1. Cơ cấu tài sản
2.2.2.2. Về cơ cấu nguồn vốn
2.3. Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty TNHH Phúc Hưng
2.3.1. Phân tích cơ cấu vốn lưu động tại Công ty TNHH Phúc Hưng
2.3.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động của công ty
2.3.2.1. Chỉ tiêu đánh giá tổng quát
2.3.2.2. Các chỉ tiêu phản ánh tốc độ luân chuyển của vốn lưu động
2.3.2.3. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng từng bộ phận cấu thành vốn lưu động
2.3.2.4. Chỉ tiêu phản ánh khả năng thanh toán
2.3.3. Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty TNHH Phúc Hưng
2.3.3.1. Kết quả đạt được
2.3.3.2. Hạn chế và nguyên nhân
CHƯƠNG 3.MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH PHÚC HƯNG
3.1. Định hướng phát triển của Công ty TNHH Phúc Hưng trong thời gian tới
3.2. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty TNHH Phúc Hưng
3.2.1. Xác định nhu cầu vốn lưu động cho doanh nghiệp
3.2.2. Quản lý tiền và các khoản tương đương tiền
3.2.3. Quản lý các khoản phải thu khách hàng
3.2.4. Quản lý hàng tồn kho
3.2.5. Đào tạo và bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ, năng lực cán bộ công nhân viên
3.2.6. Các biện pháp khác
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan