[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Trung

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Trung
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ VỐN LƯU ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Các khái niệm cơ bản về vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm, đặc điểm và phân loại về tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.1.1.1. Khái niệm về tài sản ngắn hạn
1.1.1.2. Đặc điểm của tài sản ngắn hạn
1.1.1.3. Phân loại tài sản ngắn hạn
1.1.2. Khái niệm, đặc điểm, kết cấu nợ ngắn hạn
1.1.2.1. Khái niệm nợ ngắn hạn
1.1.2.2. Đặc điểm các khoản nợ ngắn hạn
1.1.2.3. Kết cấu nợ ngắn hạn
1.1.3. Khái niệm, ý nghĩa của vốn lưu động ròng
1.2. Chính sách quản lý vốn lưu động
1.2.1. Chính sách quản lý tài sản ngắn hạn
1.2.2. Chính sách quản lý nợ ngắn hạn
1.2.3. Chính sách quản lý kết hợp tài sản ngắn hạn và nợ ngắn hạn
1.2.3.1. Chính sách quản lý cấp tiến
1.2.3.2. Chính sách quản lý thận trọng
1.2.3.3. Chính sách quản lý dung hòa
1.3. Nội dung quản lý tài sản ngắn hạn
1.3.1. Quản lý Tiền mặt
1.3.1.1. Tăng tốc độ thu hồi
1.3.1.2. Giảm tốc độ chi
1.3.1.3. Dự báo nhu cầu tiền mặt
1.3.2. Quản lý hàng tồn kho
1.3.2.1. Các chi phí liên quan tới quản lý kho
1.3.2.2. Mô hình EOQ trong quản lý hàng tồn kho
1.3.3. Quản lý các khoản phải thu
1.3.3.1. Chính sách tín dụng
1.3.3.2. Phân tích, đánh giá các khoản phải thu
1.3.4. Một số chỉ tiêu đánh giá về hiệu quả quản lý tài sản ngắn hạn
1.3.4.1. Nhóm chỉ tiêu đánh giá về khả năng thanh toán
1.3.4.2. Nhóm các chỉ tiêu đánh giá khả năng quản lý tài sản ngắn hạn
1.4. Nội dung quản lý nợ ngắn hạn
1.4.1. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả quản lý nợ ngắn hạn
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH VIỆT TRUNG
2.1. Giới thiệu về công ty TNHH Việt Trung
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển
2.1.2. Cơ cấu tổ chức của công ty TNHH Việt Trung
2.1.3. Chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận
2.2. Tình hình sản xuất kinh doanh tại công ty TNHH Việt Trung
2.2.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty từ 2010-2012
2.2.2. Tình hình tài sản – nguồn vốn tại công ty TNHH Việt Trung 2010-2012
2.2.2.1. Tình hình tài sản tại công ty TNHH Việt Trung 2010-2012
2.2.2.2. Tình hình nguồn vốn tại công ty TNHH Việt Trung 2010-2012
2.2.3. Một số chỉ tiêu tài chính chung
2.3. Thực trạng quản lý vốn lưu động tại công ty TNHH Việt Trung 2010-2012
2.3.1. Thực trạng quản lý tài sản ngắn hạn tại công ty TNHH Việt Trung
2.3.1.1. Cơ cấu tài sản ngắn hạn tại công ty TNHH Việt Trung
2.3.1.2. Thực trạng quản lý tiền mặt tại công ty TNHH Việt Trung
2.3.1.3. Thực trạng quản lý hàng tồn kho tại công ty TNHH Việt Trung
2.3.1.4. Thực trạng quản lý khoản phải thu tại công ty TNHH Việt Trung
2.3.1.5. Một số chỉ tiêu dánh giá hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại công ty TNHH Việt Trung
2.3.2. Thực trạng quản lý nợ ngắn hạn tại công ty TNHH Việt Trung
2.3.2.1. Kết cấu nợ ngắn hạn công ty TNHH Việt Trung
2.3.2.2. Chi phí của các khoản nợ ngắn hạn tại công ty TNHH Việt Trung
2.3.2.3. Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả quản lý nợ ngắn hạn tại công ty TNHH Việt Trung
2.3.3. Tình hình Vốn lưu động ròng tại công ty TNHH Việt Trung
2.4. Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty TNHH Việt Trung
2.4.1. Những kết quả đạt đươc
2.4.2. Những điểm hạn chế và nguyên nhân
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH VIỆT TRUNG
3.1. Định hướng phát triển của công ty TNHH Việt Trung
3.1.1. Nhận xét về môi trường kinh doanh của công ty TNHH Việt Trung
3.1.2. Định hướng phát triển của công ty TNHH Việt Trung trong thời gian tới
3.2. Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty TNHH Việt Trung
3.2.1. Xác định nhu cầu vốn lưu động
3.2.2. Quản lý kết cấu Vốn lưu động
3.2.2.1. Quản lý tiền và các khoản tương đương tiền
3.2.2.2. Quản lý các khoản phải thu khách hàng
3.2.2.3. Quản lý hàng tồn kho
3.2.3. Một số biện pháp khác
3.3. Một số kiến nghị với nhà nước
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan