[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại chi nhánh tư vấn thiết kế và xây dựng

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại chi nhánh tư vấn thiết kế và xây dựng
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. LÝ LUẬN CHUNG VỀ VỐN LƯU ĐỘNG VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP
1.1. Khái quát về vốn lưu động của doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm và đặc điểm vốn lưu động
1.1.2. Phân loại vốn lưu động
1.1.3. Vai trò của vốn lưu động
1.2. Tăng cường quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động ở các doanh nghiệp
1.2.1. Khái niệm hiệu quả sử dụng vốn lưu động
1.2.2. Sự cần thiết nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động
1.2.3. Các phương pháp nhằm đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.2.4. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động
1.2.5. Các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng vốn lưu động
1.3. Bảo toàn vốn lưu động
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CHI NHÁNH TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG THUỘC TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
2.1. Tổng quan chung về Chi nhánh tư vấn thiết kế và xây dựng thuộc tổng công ty xây dựng công nghiệp Việt Nam
2.1.1. Giới thiệu về Chi nhánh
2.1.2. Quá trình hình thành và phát triển của Chi nhánh
2.1.3. Ngành nghề kinh doanh của Chi nhánh
2.1.4. Cơ cấu bộ máy quản lý tại Chi nhánh
2.2. Phân tích tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Chi nhánh trong ba năm 2011 – 1013
2.2.1. Tình hình doanh thu – chi phí – lợi nhuận
2.2.2. Tình hình tài sản – nguồn vốn
2.3. Thực trạng hoạt động quản lý và sử dụng vốn lưu động tại Chi nhánh tư vấn thiết kế và xây dựng
2.3.1. Cơ cấu vốn lưu động của Chi nhánh qua các năm
2.3.2. Chỉ tiêu đánh giá khả năng thanh toán
2.3.3. Chỉ tiêu đánh giá khả năng sinh lời
2.3.4. Phân tích tỷ suất sinh lời ROE theo phương pháp Dupont
2.3.5. Chỉ tiêu đánh giá khả năng sử dụng vốn lưu động
2.3.6. Những đặc điểm cơ bản ảnh hưởng đến tình hình sử dụng vốn lưu động tại Chi nhánh
2.4. Đánh giá chung tình hình sử dụng vốn lưu động tại CCDC
2.4.1. Kết quả đạt được
2.4.2. Những hạn chế và nguyên nhân
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CHI NHÁNH TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂT DỰNG
3.1. Định hướng kinh doanh của Chi nhánh trong thời gian tới
3.1.1. Môi trường kinh doanh
3.1.2. Định hướng phát triển
3.2. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại chi nhánh
3.2.1. Tổ chức cơ cấu vốn lưu động hợp lí
3.2.2. Quản lý chặt chẽ và thu hồi các khoản phải thu, hạn chế tối đa nguồn vốn bị chiếm dụng
3.2.3. Quản lý và giảm thiểu lượng hàng tồn kho
3.2.4. Thực hiện tốt công tác dự toán ngân quỹ
3.2.5. Chủ động xây dựng kế hoạch huy động vốn SXKD
3.2.6. Các biện pháp phòng ngừa rủi ro trong kinh doanh
3.2.7. Nâng cao trình độ của các cán bộ công nhân viên
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan