[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích tình hình tài chính của Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Hồng Phúc

[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích tình hình tài chính của Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Hồng Phúc
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
1.1. Bản chất và vai trò của tài chính doanh nghiệp
1.1.1. Bản chất của tài chính doanh nghiệp
1.1.2. Vai trò của tài chính doanh nghiệp
1.1.3. Chức năng của tài chính doanh nghiệp
1.2. Những vấn đề cơ bản về phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.1. Khái niệm về phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.2. Mục tiêu của phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.3. Vai trò của phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.4. Ý nghĩa của phân tính tài chính doanh nghiệp
1.2.5. Thông tin sử dụng trong phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.5.1. Thông tin chung
1.2.5.2. Thông tin theo ngành kinh tế
1.2.5.3. Thông tin liên quan đến tài chính doanh nghiệp
1.2.6. Phương pháp phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.6.1. Phương pháp so sánh
1.2.6.2. Phương pháp tỉ lệ
1.2.6.3. Phương pháp Dupont
1.3. Nội dung phân tích tài chính doanh nghiệp
1.3.1. Phân tích bảng cân đối kế toán
1.3.1.1. Phân tích kết cấu và biến động tài sản
1.3.1.2. Phân tích biến động và kết cấu nguồn vốn
1.3.1.3. Phân tích mối quan hệ giữa tài sản và nguồn vốn
1.3.2. Phân tích báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
1.3.3. Phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ
1.3.4. Phân tích các chỉ tiêu tài chính
1.3.4.1. Phân tích các chỉ tiêu thanh toán
1.3.4.2. Phân tích các hệ số về cơ cấu tài chính và tình hình đầu tư
1.3.4.3. Phân tích nhóm chỉ tiêu về hiệu quả hoạt động
1.3.4.4. Phân tích nhóm các chỉ tiêu về khả năng sinh lời
1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến việc phân tích tài chính doanh nghiệp
1.4.1. Các nhân tố chủ quan
1.4.2. Các nhân tố khách quan
CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP HỒNG PHÚC
2.1. Giới thiệu chung về Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại tổng hợp Hồng Phúc
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty
2.1.1.1. Thông tin chung về Công ty
2.1.1.2. Lịch sử hình thành và phát triển
2.1.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty
2.1.2.1. Khái quát về ngành nghề kinh doanh của Công ty
2.1.2.2. Cơ cấu tổ chức của Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại tổng hợp Hồng Phúc
2.2. Phân tích tình hình tài chính Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại tổng hợp Hồng Phúc
2.2.1. Phân tích bảng cân đối kế toán
2.2.1.1. Phân tích biến động tài sản
2.2.1.2. Phân tích kết cấu và biến động nguồn vốn
2.2.2. Phân tích báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
2.2.3. Phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ
2.2.4. Phân tích các chỉ tiêu tài chính
2.2.4.1. Phân tích chỉ tiêu thanh toán
2.2.4.2. Phân tích hệ số về cơ cấu tài chính và tình hình đầu tư
2.2.4.3. Phân tích nhóm chỉ tiêu về hiệu quả hoạt động
2.2.4.4. Phân tích nhóm các chỉ tiêu về khả năng sinh lời
2.3. Đánh giá chung về tình hình tài chính tại Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại tổng hợp Hồng Phúc
2.3.1. Ưu điểm
2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân
CHƯƠNG 3. CÁC GIẢI PHÁP CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP HỒNG PHÚC
3.1. Định hướng phát triển của Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại tổng hợp Hồng Phúc
3.1.1. Mục tiêu phát triển
3.1.2. Định hướng phát triển
3.2. Các giải pháp cải thiện tình hình tài chính tại Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại tổng hợp Hồng Phúc
3.2.1. Giảm khoản phải thu bằng cách tăng thu hồi nợ
3.2.2. Gia tăng hiệu quả kinh doanh
3.2.3. Giải pháp thiện hiệu quả sử dụng vốn
3.3. Một số đề xuất, kiến nghị
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan