[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích tình hình tài chính của Công ty TNHH Du lịch Ấn tượng Á Châu

[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích tình hình tài chính của Công ty TNHH Du lịch Ấn tượng Á Châu
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
1.1. Tổng quan về tài chính doanh nghiệp và phân tích tài chính doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm tài chính doanh nghiệp
1.1.2. Chức năng và vai trò của tài chính doanh nghiệp
1.1.3. Khái niệm về phân tích tài chính
1.1.4. Ý nghĩa của phân tích tài chính
1.2. Quy trình phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.1. Tài liệu phân tích
1.2.2. Quy trình thực hiện phân tích tài chính doanh nghiệp
1.3. Phương pháp phân tích tài chính doanh nghiệp
1.3.1. Phương pháp so sánh
1.3.2. Phương pháp tỷ lệ
1.3.3. Phương pháp cân đối
1.3.4. Phương pháp loại trừ
1.4. Nôi dung phân tích tài chính doanh nghiệp
1.4.1. Phân tích tình hình tài sản – nguồn vốn
1.4.2. Phân tích kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
1.4.3. Phân tích chỉ tiêu đánh giá khả năng thanh toán
1.4.4. Phân tích chỉ tiêu đánh giá khả năng quản lý tài sản
1.4.5. Phân tích chỉ tiêu đánh giá khả năng sinh lời
1.4.6. Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA)
1.4.7. Phân tích theo phương pháp Dupont
1.5. Các nhân tố ảnh hưởng đến việc phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp
1.5.1. Các nhân tố chủ quan
1.5.2. Các nhân tố khách quan
CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH DU LỊCH ẤN TƯỢNG CHÂU Á
2.1. Tổng quan về công ty TNHH Du lịch ấn tượng Châu Á
2.1.1. Giới thiệu chung về công ty
2.1.2. Lịch sử hình thành và phát triển
2.1.3. Cơ cấu tổ chức của Công ty TNHH Du Lịch ấn tượng Châu Á
2.1.4. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty
2.1.5. Quy trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty
2.2. Thực trạng tình hình tài chính tại Công ty TNHH Du lịch ấn tượng Á Châu
2.2.1. Phân tích tình hình tài sản – nguồn vốn
2.2.2. Phân tích kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty
2.2.3. Phân tích chỉ tiêu đánh giá khả năng thanh toán
2.2.4. Phân tích chỉ tiêu đánh giá khả năng quản lý tài sản
2.2.5. Phân tích chỉ tiêu đánh giá khả năng sinh lời
2.2.6. Phân tích theo phương pháp Dupont
2.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến phân tích tài chính của Công ty
2.3.1. Các nhân tố chủ quan
2.3.2. Các nhân tố khách quan
2.4. Đánh giá tình hình tài chính tại Công ty
2.4.1. Nhận xét chung về công tác quản lý và tổ chức tài chính của Công ty
2.4.2. Nhận xét chung về tình hình tài chính của Công ty
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY TNHH DU LỊCH ẤN TƯỢNG Á CHÂU
3.1. Định hướng phát triển của Công ty TNHH Du lịch ấn tượng Á Châu
3.1.1. Xu hướng phát triển của ngành du lịch tại Việt Nam giai đoạn 2013-2015
3.1.2. Định hướng phát triển của Công ty TNHH du lịch Ấn tượng Á Châu
3.2. Một số giải pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính tại Công ty TNHH du lịch ấn tượng Á Châu
3.2.1. Các biện pháp huy động vốn
3.2.2. Cải thiện khả năng thanh toán và sử dụng TSNH
3.2.3. Về hiệu quả sử dụng vốn
3.2.4. Nâng cao hiểu quả hoạt động kinh doanh
3.2.5. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan