[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Xây dựng và đầu VVMI

[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Xây dựng và đầu VVMI
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
1.1. Tổng quan tài chính doanh nghiệp và phân tích tài chính doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm tài chính doanh nghiệp
1.1.2. Chức năng và vai trò của tài chính doanh nghiệp
1.1.3. Khái niệm, ý nghĩa của phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2. Quy trình phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.1. Tài liệu cung cấp cho hoạt động phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.2. Quy trình thực hiện phân tích tài chính doanh nghiệp
1.3. Các phương pháp phân tích tài chính
1.3.1. Phương pháp so sánh
1.3.2. Phương pháp tỷ lệ
1.4. Nội dung phân tích tài chính doanh nghiệp
1.4.1. Phân tích tình hình tài sản – nguồn vốn của doanh nghiệp
1.4.2. Phân tích tình hình tạo vốn và sử dụng vốn của doanh nghiệp
1.4.3. Phân tích kết quả hoạt động SXKD
1.4.4. Phân tích các chỉ tiêu tài chính
1.5. Các nhân tố ảnh hưởng đến phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp
1.5.1. Các nhân tố khách quan
1.5.2. Các nhân tố chủ quan
CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ VVMI
2.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty CP ĐT và XD VVMI
2.1.1. Giới thiệu thông tin chung về Công ty
2.1.2. Lịch sử hình thành và phát triển
2.1.3. Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý của Công ty
2.1.4. Đặc điểm về ngành nghề kinh doanh của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng VVMI
2.1.5. Quy trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty
2.2. Thực trạng tình hình tài chính tại Công ty CP Xây dựng và Đầu tư VVMI
2.2.1. Phân tích tình hình biến động tài sản - nguồn vốn
2.2.2. Phân tích tình hình tạo vốn và sử dụng vốn
2.2.3. Phân tích kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
2.2.4. Phân tích chỉ tiêu tài chính doanh nghiệp
2.2.5. Các nhân tố ảnh hưởng đến phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp
2.2.6. Đánh giá tình hình tài chính tại Công ty Cp Xây dựng và Đầu tư VVMI
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ VVMI
3.1. Định hướng hoạt động của Công ty Cp Xây dựng và Đầu tư VVMI
3.1.1. Kế hoạch phát triển kinh tế của Việt Nam 2011-2020
3.1.2. Mục tiêu trong những năm tới
3.2. Một số giải pháp cải thiện tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư VVMI
3.2.1. Giải pháp đầu tư cho TSCĐ
3.2.2. Quản trị các khoản phải thu
3.2.3. Quản lý và làm giảm tỷ lệ nợ trong tổng nguồn vốn
3.2.4. Kiểm soát chi phí QLDN
3.2.5. Một số giải pháp khác
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan