[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Giao thông Hà Nội

[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Giao thông Hà Nội
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
1.1. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
1.1.1. Khái niệm và mục tiêu của phân tích tài chính doanh nghiệp
1.1.2. Tài liệu sử dụng trong phân tích tài chính doanh nghiệp
1.1.3. Phương pháp phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2. NỘI DUNG PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
1.2.1. Phân tích khái quát tình hình tài chính doanh nghiệp
1.2.2. Phân tích tài chính thông qua các hệ số tài chính
1.2.3. Phân tích mối quan hệ tương tác giữa các hệ số tài chính (Phương pháp phân tích Dupont)
1.3. MỐI QUAN HỆ GIỮA PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP
1.3.1. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả SXKD của doanh nghiệp
1.3.2. Mối quan hệ giữa phân tích tài chính doanh nghiệp và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG GIAO THÔNG HÀ NỘI
2.1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG GIAO THÔNG HÀ NỘI
2.1.1. Thông tin chung
2.1.2. Quá trình thành lập và phát triển của Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng giao thông Hà Nội
2.1.3. Ngành nghề kinh doanh
2.2. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY
2.2.1. Phân tích tình hình tài chính thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh
2.2.2. Phân tích tình hình tài chính thông qua bảng cân đối kế toán
2.2.1. Phân tích tài chính thông qua các hệ số tài chính
2.3. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG GIAO THÔNG HÀ NỘI
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD CỦA CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG GIAO THÔNG HÀ NỘI
3.1. MỤC TIÊU, ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY TRONG THỜI GIAN TỚI
3.1.1. Bối cảnh kinh tế xã hội
3.1.2. Mục tiêu và định hướng phát triển của Công ty
3.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY
3.2.1. Chủ động điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn
3.2.2. Tập trung vốn đầu tư để thi công dứt điểm các công trình dở dang, áp dụng phương thức thanh quyết toán hợp lý nhằm giảm bớt vốn hàng tồn kho
3.2.3. Chú trọng đầu tư, đổi mới máy móc thiết bị nhằm phục vụ cho SXKD; quản lý và sử dụng có hiệu quả TSCĐ
3.2.4. Nâng cao khả năng thanh toán
3.2.5. Tăng cường công tác quản lý nợ phải thu
3.2.6. Phấn đấu sử dụng tiết kiệm chi phí SXKD, hạ thành sản phẩm và tối đa hóa lợi nhuận của doanh nghiệp
3.2.7. Thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm tăng doanh thu và lợi nhuận
3.2.8. Một số giải pháp khác
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan