[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Tư vấn Năng lượng

[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Tư vấn Năng lượng
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
1.1. Tổng quan về tài chính doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm tài chính doanh nghiệp
1.1.2. Chức năng của tài chính doanh nghiệp
1.1.3. Vai trò của tài chính doanh nghiệp
1.2. Tổng quan phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.1. Khái niệm phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.2. Ý nghĩa của phân tích tài chính doanh nghiệp
1.3. Qui trình phân tích tài chính doanh nghiệp
1.3.1. Tài liệu cung cấp cho hoạt động phân tích tài chính doanh nghiệp
1.3.2. Qui trình thực hiện hoạt động phân tích tài chính doanh nghiệp
1.4. Các phương pháp phân tích tài chính doanh nghiệp
1.4.1. Phương pháp so sánh
1.4.2. Phương pháp tỷ số
1.5. Nội dung của phân tích tài chính doanh nghiệp
1.5.1. Phân tích tình hình tài sản và nguồn vốn của doanh nghiệp
1.5.2. Phân tích tình hình tạo vốn và sử dụng vốn của doanh nghiệp
1.5.3. Phân tích kết quả sản xuất kinh doanh
1.5.4. Phân tích chỉ tiêu đánh giá khả năng thanh toán
1.5.5. Phân tích chỉ tiêu đánh giá khả năng quản lí tài sản
1.5.6. Phân tích chỉ tiêu đánh giá khả năng quản lý nợ
1.5.7. Phân tích chỉ tiêu đánh giá khả năng sinh lời
1.5.8. Phương pháp phân tích tài chính Dupont
1.6. Các nhân tố ảnh hưởng đến phân tích tài chính doanh nghiệp
1.6.1. Các nhân tố chủ quan
1.6.2. Các nhân tố khách quan
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN NĂNG LƯỢNG
2.1. Tổng quan về Công ty cổ phần tư vấn Năng lượng
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty cổ phần tư vấn Năng lượng
2.1.2. Cơ cấu tổ chức của Công ty cổ phần tư vấn Năng lượng
2.1.3. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần tư vấn Năng lượng
2.1.4. Qui trình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần tư vấn Năng lượng
2.2. Thực trạng tình hình tài chính tại Công ty cổ phần tư vấn Năng lượng
2.2.1. Tình hình tài sản – nguồn vốn của Công ty trong giai đoạn 2009-2011
2.2.1.1.Tình hình tài sản
2.2.1.2.Tình hình nguồn vốn
2.2.1.3.Mối quan hệ giữa các khoản phải thu và các khoản phải trả
2.2.2. Phân tích tình hình tạo vốn và sử dụng vốn của doanh nghiệp
2.2.3. Phân tích tình hình tài chính Công ty thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh giai đoạn 2009-2011
2.2.4. Phân tích chỉ tiêu khả năng thanh toán
2.2.5. Phân tích chỉ tiêu khả năng quản lí tài sản
2.2.6. Phân tích chỉ tiêu phản ánh khả năng quản lí nợ
2.2.7. Phân tích chỉ tiêu phản ánh khả năng sinh lời
2.3. Đánh giá về tình hình tài chính tại Công ty cổ phần tư vấn Năng lượng
2.3.1. Ưu điểm
2.3.2. Tồn tại
2.3.3. Nguyên nhân của những tồn tại
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN NĂNG LƯỢNG
3.1. Định hướng phát triển của Công ty cổ phần tư vấn Năng lượng
3.1.1. Môi trường kinh doanh
3.1.2. Những thuận lợi và khó khăn của Công ty cổ phần tư vấn Năng lượng
3.1.3. Định hướng phát triển của Công ty cổ phần tư vấn Năng lượng
3.2. Một số giải pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính tại Công ty cổ phần tư vấn Năng lượng
3.2.1. Tăng cường quản lí hàng lưu kho
3.2.2. Tăng nguồn vốn đầu tư của chủ sở hữu
3.2.3. Tiết kiệm tối đa chi phí sản xuất kinh doanh
3.2.4. Nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, không ngừng gia tăng lợi nhuận phát triển công ty bền vững
3.2.5. Đầu tư và tổ chức sử dụng TSCĐ hợp lý để tăng hiệu quả sử dụng vốn cố định
3.2.6. Lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ
3.2.7. Một số giải pháp khác
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan