[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Điện ảnh Truyền hình VINEMATIM

[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Điện ảnh Truyền hình VINEMATIM
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
1.1. Khái niệm, mục tiêu, vai trò của phân tích tài chính doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm
1.1.2. Mục tiêu
1.1.3. Vai trò
1.2. Nguồn thông tin để phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.1. Thông tin bên ngoài doanh nghiệp
1.2.2. Thông tin bên trong doanh nghiệp
1.3. Các phương pháp phân tích tài chính doanh nghiệp
1.3.1. Phương pháp so sánh
1.3.2. Phương pháp liên hệ cân đối
1.3.3. Phương pháp Dupont
1.3.4. Phương pháp đồ thị
1.4. Nội dung phân tích tài chính doanh nghiệp
1.4.1. Phân tích báo cáo tài chính
1.4.2. Phân tích các chỉ tiêu tài chính
1.4.3. Ứng dụng phương pháp Dupont
1.4.4. Phân tích điểm hòa vốn
1.4.5. Phân tích đòn bẩy
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN ẢNH TRUYỀN HÌNH VINEMATIM
2.1. Tổng quan về Công ty Cổ phần Điện ảnh Truyền hình VINEMATIM
2.1.1. Lịch sử hình thành phát triển
2.1.2. Cơ cấu tổ chức của Công ty Cổ phần Điện ảnh Truyền hình VINEMATIM
2.2. Phân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Điện ảnh Truyền hình VINEMATIM giai đoạn 2010-2012
2.2.1. Phân tích báo cáo tài chính
2.2.2. Phân tích các chỉ tiêu tài chính
2.2.3. Ứng dụng phương pháp Dupont
2.2.4. Phân tích điểm hòa vốn
2.2.5. Phân tích đòn bẩy
2.3. Đánh giá thực trạng tài chính Công ty Cổ phần Điện ảnh – Truyền hình VINEMATIM
2.3.1. Quản lý khả năng thanh toán
2.3.2. Quản lý tài sản
2.3.3. Quản lý vốn
2.3.4. Quản lý nợ
2.3.5. Sử dụng đòn bẩy
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN ẢNH TRUYỀN HÌNH VINEMATIM
3.1. Định hướng phát triển của Công ty Cổ phần Điện ảnh Truyền hình VINEMATIM
3.1.1. Định hướng phát triển
3.1.2. Mục tiêu chiến lược
3.2. Một số giải pháp cải thiện tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Điện ảnh Truyền hình VINEMATIM.
3.2.1. Nâng cao lượng dự trữ tiền mặt
3.2.2. Nâng cao lợi nhuận
3.2.3. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan