[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương

[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Tổng quan về phân tích tài chính doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm, mục tiêu và vai trò của phân tích tài chính doanh nghiệp
1.1.1.1. Khái niệm về phân tích tài chính doanh nghiệp
1.1.1.2. Mục tiêu của phân tích tài chính doanh nghiệp
1.1.1.3. Vai trò của phân tích tài chính doanh nghiệp
1.1.2. Thông tin sử dụng trong phân tích tài chính
1.1.2.1. Thông tin trong doanh nghiệp
1.1.2.2. Thông tin ngoài doanh nghiệp
1.1.3. Các phương pháp được sử dụng trong phân tích tài chính doanh nghiệp
1.1.3.1. Phương pháp so sánh
1.1.3.2. Phương pháp tỷ lệ
1.1.3.3. Phương pháp thay thế liên hoàn
1.1.3.4. Phương pháp DUPONT
1.2. Nội dung phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.1. Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh
1.2.1.1. Phân tích tình hình doanh thu
1.2.1.2. Phân tích tình hình chi phí
1.2.1.3. Phân tích tình hình lợi nhuận
1.2.2. Phân tích tình hình tài sản – nguồn vốn
1.2.2.1. Phân tích tình hình tài sản.
1.2.2.2. Phân tích tình hình nguồn vốn
1.2.3. Phân tích cân đối tài sản và nguồn vốn
1.2.4. Phân tích tình hình tạo vốn và sử dụng vốn
1.2.5. Phân tích các nhóm chỉ tiêu tài chính.
1.2.5.1. Nhóm chỉ tiêu phản ảnh khả năng thanh toán.
1.2.5.2. Nhóm chỉ tiêu phản ánh khả năng hoạt động
1.2.5.3. Nhóm chỉ tiêu phản ánh khả năng quản lý nợ
1.2.5.4. Nhóm chỉ tiêu phản ánh khả năng sinh lời
1.3. Các nhân tố ảnh hưởng công tác phân tích tài chính doanh nghiệp
1.3.1. Nhân tố bên trong doanh nghiệp
1.3.2. Nhân tố bên ngoài doanh nghiệp
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN KHO VẬN NGOẠI THƯƠNG (VIETRANS)
2.1. Vài nét về Công ty Giao nhận Kho vận Ngoại thương (VIETRANS)
2.1.1. Giới thiệu chung về VIETRANS
2.1.2. Bộ máy tổ chức quản lý của Công ty
2.1.3. Lĩnh vực hoạt động
2.2. Phân tích thực trạng tình hình tài chính của Công ty Giao nhận Kho vận Ngoại thương (VIETRANS)
2.2.1. Phân tích kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
2.2.1.1. Phân tích tình hình doanh thu
2.2.1.2. Phân tích tình hình chi phí
2.2.1.3. Phân tích tình hình lợi nhuận
2.2.2. Phân tích tình hình tài sản – nguồn vốn
2.2.2.1. Phân tích tình hình tài sản
2.2.2.2. Phân tích tình hình nguồn vốn
2.2.3. Phân tích cân đối tài sản và nguồn vốn
2.2.4. Phân tích tình hình tạo vốn và sử dụng vốn
2.2.5. Phân tích các nhóm chỉ tiêu tài chính
2.2.5.1. Nhóm chỉ tiêu phản ánh khả năng thanh toán
2.2.5.2. Nhóm chỉ tiêu khả năng hoạt động
2.2.5.3. Nhóm chỉ tiêu phản ánh khả năng quản lý nợ
2.2.5.4. Nhóm chỉ tiêu phản ánh khả năng sinh lời
2.3. Đánh giá chung về tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương
2.3.1. Kết quả đạt được
2.3.2. Những tồn tại
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN KHO VẬN NGOẠI THƯƠNG
3.1. Nhận xét về môi trường kinh doanh của Công ty Vietrans
3.1.1. Thuận lợi
3.1.2. Khó khăn
3.2. Các giải pháp tài chính được đưa ra nhằm nâng cao tình hình tài chính của Công ty
3.2.1. Kiểm soát chi phí
3.2.2. Rút ngắn thời gian luân chuyển tiền
3.2.3. Tăng cường sự phối hợp giữa các chi nhánh, công ty con, các công ty liên doanh của công ty.
3.2.4. Một số giải pháp khác
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan