[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần kỷ Nguyên Việt

[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần kỷ Nguyên Việt
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CÁC VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP
1.1. Tổng quan về tài chính doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm tài chính doanh nghiệp
1.1.2. Vai trò của tài chính doanh nghiệp
1.2. Tổng quan về phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.1. Khái niệm phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.2. Ý nghĩa của phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.3. Tài liệu sử dụng trong phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.3.1. Hệ thống báo cáo tài chính của doanh nghiệp
1.2.3.2. Cơ sở dữ liệu khác
1.2.4. Phương pháp phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.4.1. Phương pháp tỷ số
1.2.4.2. Phương pháp Dupont
1.2.5. Nội dung phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.5.1. Phân tích tình hình biến động về tài sản - nguồn vốn
1.2.5.2. Phân tích tình hình doanh thu, chi phí, lợi nhuận
1.2.5.3. Phân tích khả năng thanh toán
1.2.5.4. Phân tích khả năng quản lý tài sản
1.2.5.5. Phân tích khả năng quản lý nợ
1.2.5.6. Phân tích khả năng sinh lời
1.3. Các nhân tố ảnh hưởng tới công tác phân tích tài chính doanh nghiệp
1.3.1. Các nhân tố chủ quan
1.3.2. Các nhân tố khách quan
CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN KỶ NGUYÊN VIỆT
2.1. Tổng quan về Công ty Cổ phần Kỷ Nguyên Việt
2.1.1. Giới thiệu về Công ty Cổ phần Kỷ Nguyên Việt
2.1.2. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần Kỷ nguyên Việt
2.1.3. Khái quát về ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Kỷ Nguyên Việt
2.1.4. Cơ cấu tổ chức của Công ty Cổ phần Kỷ nguyên Việt
2.1.5. Mô tả đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh chung của Công ty Cổ phần Kỷ nguyên Việt
2.2. Thực trạng hoạt động phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Kỷ Nguyên Việt
2.2.1. Phân tích tình hình biến động tài sản của Công ty Cổ phần Kỷ nguyên Việt
2.2.1.1. Phân tích khái quát tình hình tài sản
2.2.1.2. Phân tích cơ cấu tài sản ngắn hạn
2.2.1.3. Phân tích cơ cấu tài sản dài hạn
2.2.2. Phân tích biến động nguồn vốn của Công ty Cổ phần Kỷ nguyên Việt
2.2.2.1. Phân tích khái quát tình hình nguồn vốn
2.2.2.2. Phân tích cơ cấu nợ phải trả
2.2.2.3. Phân tích cơ cấu vốn chủ sở hữu
2.2.3. Phân tích tình hình doanh thu, chi phí, lợi nhuận
2.2.4. Thực trạng phân tích các nhóm chỉ tiêu tài chính cơ bản tại Công ty Cổ phần Kỷ nguyên Việt
2.2.4.1. Khả năng thanh toán
2.2.4.2. Khả năng quản lý tài sản
2.2.4.3. Khả năng quản lý nợ
2.2.4.4. Khả năng sinh lời
2.2.5. Đánh giá thực trạng phân tích tài chính tại Công ty Cổ phần Kỷ nguyên Việt
2.2.5.1. Kết quả đạt được
2.2.5.2. Tồn tại
2.2.5.3. Nguyên nhân
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KỶ NGUYÊN VIỆT
3.1. Định hướng phát triển của Công ty
3.1.1. Công tác sản xuất
3.1.2. Công tác kinh doanh
3.1.3. Công tác đào tạo, nâng cao trình độ quản lý và kỹ năng sản xuất
3.1.4. Công tác quản lý người lao động
3.1.5. Kế hoạch cụ thể trong năm 2013
3.2. Giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác phân tích tài chính tại Công ty Cổ phần Kỷ nguyên Việt
3.2.1. Giải pháp
3.2.1.1. Nâng cao chất lượng và sử dụng hiệu quả tài liệu phân tích
3.2.1.2. Hoàn thiện công tác phân tích tài chính
3.2.1.3. Bổ sung các phương pháp phân tích tài chính
3.2.1.4. Bổ sung một số nội dung phân tích để công tác phân tích đạt hiệu quả cao hơn
3.2.1.5. Tăng cường quản lý hàng lưu kho
3.2.1.6. Tăng cường nguồn vốn đầu tư của chủ sở hữu
3.2.1.7. Tiết kiệm tối đa chi phí sản xuất kinh doanh
3.2.1.8. Đầu tư và tổ chức sử dụng TSCĐ hợp lý để tăng hiệu quả sử dụng vốn cố định
3.2.1.9. Một số giải pháp khác
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan