[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần My way Hospitality

[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần My way Hospitality
MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
1.1. Khái niệm, vai trò, mục đích phân tích tài chính doanh nghiệp.
1.1.1. Khái niệm về phân tích tài chính doanh nghiệp
1.1.2. Vai trò của phân tích tài chính doanh nghiệp
1.1.3. Mục đích của phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2. Các phương pháp phân tích tài chính trong doanh nghiệp
1.2.1. Phương pháp so sánh
1.2.2. Phương pháp phân tích tỷ số
1.2.3. Phương pháp phân tích Dupont
1.3. Thông tin sử dụng trong phân tích tài chính doanh nghiệp
1.3.1. Thông tin trong doanh nghiệp
1.3.2. Thông tin ngoài doanh nghiệp
1.4. Nội dung phân tích tình hình tài chính trong doanh nghiệp
1.4.1. Phân tích tình hình biến động về quy mô, cơ cấu tài sản và nguồn vốn.
1.4.2. Phân tích kết quả sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp.
1.4.3. Phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ
1.4.4. Phân tích các nhóm chỉ tiêu tài chính
1.4.4.1. Nhóm tỷ số khả năng thanh toán
1.4.4.2. Nhóm hệ số về cơ cấu tài chính và tình hình đầu tư:
1.4.4.3. Nhóm tỷ số về hoạt động
1.4.4.4. Nhóm tỷ số sinh lời
1.4.5. Phân tích điểm hòa vốn
1.5. Các yếu tố ảnh hưởng đến tình hình tài chính của doanh nghiệp.
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MY WAY HOSPITALITY
2.1. Giới thiệu về Công ty cổ phần My Way Hospitality.
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty cổ phần My Way Hospitality.
2.1.2. Cơ cấu tổ chức của Công ty cổ phần My Way hospitality.
2.2. Phân tích thực trạng tình hình tài chính của công ty
2.2.1. Phân tích tình hình biến động về quy mô, cơ cấu tài sản và nguồn vốn.
2.2.1.1. Phân tích tình hình biến động về quy mô, cơ cấu tài sản
2.2.1.2. Phân tích tình hình biến động về quy mô, cơ cấu nguồn vốn
2.2.2. Phân tích kết quả sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp
2.2.3. Phân tích tình hình lưu chuyển tiền tệ
2.2.4. Phân tích các nhóm chỉ tiêu tài chính
2.2.4.1. Nhóm tỷ số khả năng thanh toán
2.2.4.2. Nhóm các hệ số về cơ cấu tài chính và tình hình đầu tư
2.2.4.3. Nhóm tỷ số về hoạt động
2.2.4.4. Nhóm tỷ sinh lời
2.2.5.Phân tích điểm hòa vốn
2.3. Nhận xét về tình hình phân tích tài chính tại công ty cổ phần My Way
2.3.1. Những kết quả đạt được
2.3.2. Hạn chế
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MY WAY HOSPITALITY
3.1. Nhận xét về môi trường kinh doanh
3.1.1. Thuận lợi
3.1.2. Khó khăn
3.2. Định hướng phát triển của Công ty cổ phần My Way.
3.3. Giải pháp nâng cao tình hình tài chính của Công ty cổ phần My Way
3.3.1. Quản lý khoản phải thu và xây dựng chính sách bán hàng, tín dụng thương mại hợp lý.
3.3.2. Quản lý chi phí hợp lý nhằm tăng lợi nhuận sau thuế.
3.3.3. Một số giải pháp khác
[/tomtat]

Bài viết liên quan