[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần ô tô ASC

[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần ô tô ASC
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
1.1. Khái niệm, vai trò của tài chính doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm tài chính doanh nghiệp
1.1.2. Vai trò của tài chính doanh nghiệp
1.2. Khái niệm, mục tiêu, vai trò của phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.1. Khái niệm phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.2. Mục tiêu phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.3. Vai trò của phân tích tài chính doanh nghiệp
1.3. Các phương pháp phân tích tài chính doanh nghiệp
1.3.1. Phương pháp so sánh
1.3.2. Phương pháp phân tích tỷ lệ
1.3.3. Phương pháp cân đối
1.3.4. Phương pháp Dupont
1.3.5. Phương pháp đồ thị
1.4. Đánh giá tình hình tài chính thông qua phân tích tài chính doanh nghiệp
1.4.1. Phân tích tài chính thông qua các Bảng báo cáo tài chính
1.4.1.1. Phân tích Bảng cân đối kế toán
1.4.1.2. Phân tích Báo cáo kết quả kinh doanh
1.4.1.3. Phân tích Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
1.4.2. Phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp thông qua các nhóm chỉ tiêu tài chính
1.4.2.1. Nhóm chỉ tiêu phản ánh khả năng thanh toán
1.4.2.2. Nhóm chỉ tiêu đánh giá khả năng hoạt động
1.4.2.3. Nhóm chỉ tiêu đánh giá khả năng quản lý tài sản
1.4.2.4. Nhóm chỉ tiêu phản ánh khả năng sinh lời
1.4.3. Phân tích điểm hòa vốn
1.4.3.1. Phân tích hòa vốn theo đồ thị
1.4.3.2. Phân tích hòa vốn bằng các phép tính đại số
1.5. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động tài chính của doanh nghiệp
1.5.1. Các nhân tố khách quan
1.5.2. Các nhân tố chủ quan
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ ASC
2.1. Tổng quan về Công ty Cổ phần ô tô ASC
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần ô tô ASC
2.1.2. Đặc điểm tổ chức hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần ô tô ASC
2.1.2.1. Khái quát về ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần ô tô ASC
2.1.2.2. Quy trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần ô tô ASC
2.1.2.3. Đặc điểm công tác tổ chức quản lý của Công ty Cổ phần ô tô ASC
2.1.2.4. Cơ cấu lao động tại Công ty Cổ phần ô tô ASC
2.2. Đánh giá tình hình tài chính của Công ty Cổ phần ô tô ASC thông qua phân tích tài chính
2.2.1. Đánh giá tài chính của Công ty Cổ phần ô tô ASC thông qua các Bảng báo cáo tài chính
2.2.1.1. Tình hình tài chính của Công ty Cổ phần ô tô ASC qua Bảng cân đối kế toán
2.2.1.2. Tình hình tài chính của Công ty Cổ phần ô tô ASC thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh
2.2.1.3. Tình hình tài chính của Công ty Cổ phần ô tô ASC thông qua Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
2.2.2. Phân tích tài chính của Công ty cổ phần ô tô ASC thông qua các nhóm chỉ tiêu tài chính
2.2.2.1. Nhóm chỉ tiêu phản ánh khả năng thanh toán
2.2.2.2. Nhóm chỉ tiêu đánh giá khả năng hoạt động
2.2.2.3. Nhóm chỉ tiêu đánh giá khả năng quản lý tài sản
2.2.2.4. Nhóm chỉ tiêu phản ánh khả năng sinh lời
2.2.3. Phân tích Dupont
2.2.4. Phân tích điểm hòa vốn
2.3. Đánh giá chung tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần ô tô ASC
2.3.1. Những điểm mạnh của Công ty Cổ phần ô tô ASC
2.3.2. Hạn chế
2.3.3. Nguyên nhân
2.3.3.1. Nguyên nhân khách quan
2.3.3.2. Nguyên nhân chủ quan
2.3.4. Cơ hội, thách thức của Công ty Cổ phần ô tô ASC
2.3.4.1. Cơ hội
2.3.4.2. Thách thức
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ ASC
3.1. Định hướng phát triển của Công ty Cổ phần ô tô ASC trong thời gian tới
3.2. Một số giải pháp cải thiện tình hình tài chính của Công ty Cổ phần ô tô ASC
3.2.1. Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn
3.2.1.1. Tiền và các khoản tương đương tiền
3.2.1.2. Các khoản phải thu
3.2.1.3. Hàng tồn kho
3.2.2. Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn kinh doanh
3.2.3. Nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh
3.2.3.1. Tăng doanh thu
3.2.3.2. Giảm thiểu chi phí
3.2.4. Các giải pháp khác
3.2.4.1. Tăng cường và mở rộng các mối quan hệ khách hàng
3.2.4.2. Giải pháp về nhân sự
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan