[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Savico

[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Savico
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
1.1. Tổng quan về tài chính doanh nghiệp và phân tích tài chính doanh nghiệp
1.1.1. Một số khái niệm chung về tài chính doanh nghiệp
1.1.1.1. Khái niệm về tài chính doanh nghiệp
1.1.1.2. Chức năng của tài chính doanh nghiệp
1.1.1.3. Vai trò của tài chính doanh nghiệp
1.1.2. Một số khái niệm chung về phân tích tình hình doanh nghiệp
1.1.2.1. Khái niệm về phân tích tài chính doanh nghiệp
1.1.2.2. Mục đích phân tích tài chính doanh nghiệp
1.1.2.3. Ý nghĩa, vai trò của phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2. Trình tự và các bước tiến hành phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.1. Thu thập thông tin
1.2.2. Xử lí thông tin
1.2.3. Dự đoán và quyết định
1.3. Phương pháp phân tích
1.3.1. Tài liệu sử dụng trong quá trình phân tích tài chính doanh nghiệp
1.3.1.1. Bảng cân đối kế toán
1.3.1.2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
1.3.1.3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
1.3.1.4. Thuyết minh báo cáo tài chính
1.3.2. Phương pháp phân tích
1.3.2.1. Phương pháp phân tích liên hệ cân đối
1.3.2.2. Phương pháp so sánh
1.3.2.3. Phương pháp Dupont
1.4. Phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp qua các nhóm chỉ tiêu tài chính
1.4.1. Phân tích tình hình tài chínhcủa công ty thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
1.4.2. Phân tích tình hình tài chính của công ty thông qua bảng cân đối kế toán
1.4.3. Phân tích tình hình tài chính của công ty thông qua Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
1.4.4. Phân tích tình hình tài chính của công ty thông qua các chỉ tiêu tài chính
1.4.4.1. Chỉ tiêu xác định cơ cấu tài sản và nguồn vốn
1.4.4.2. Chỉ tiêu đánh giá khả năng thanh toán
1.4.4.3. Chỉ tiêu về khả năng quản lí tài sản
1.4.4.4. Chỉ tiêu về khả năng quản lí nợ
1.4.4.5. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời
1.5. Các nhân tố ảnh hưởng đến tài chính doanh nghiệp
1.5.1. Các nhân tố khách quan
1.5.1.1. Môi trường kinh tế
1.5.1.2. Môi trường chính trị - pháp luật
1.5.1.3. Khoa học – công nghệ
1.5.1.4. Môi trường ngành
1.5.1.5. Nhân tố tự nhiên
1.5.2. Các nhân tố chủ quan
1.5.2.1. Bộ máy quản trị doanh nghiệp
1.5.2.2. Nhân tố con người
1.5.2.3. Vốn kinh doanh
1.5.2.4. Cơ sở vật chất kỹ thuật
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SAVICO
2.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty cổ phần đầu tư và phát triển Savico
2.1.1. Giới thiệu khái quát về công ty CP đầu tư và phát triển Savico
2.1.2. Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý của công ty
2.1.3. Đặc điểm về ngành nghề kinh doanh của công ty
2.1.4. Quy trình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty
2.2. Thực trạng tình hình tài chính tại công ty cổ phần đầu tư và phát triển Savico
2.2.1. Phân tích tình hình tài chính tại công ty CP đầu tư và phát triển Savico thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giai đoạn 2011 - 2013
2.2.2. Phân tích tình hình tài chính tại công ty CP đầu tư và phát triển Savico thông qua Bảng cân đối kế toán giai đoạn 2011 - 2013
2.2.3. Phân tích tình hình tài chính tại công ty CP đầu tư và phát triển Savico thông qua báo cáo lưu chuyển tiền tệ giai đoạn 2011 – 2013
2.2.4. Phân tích tình hình tài chính tại Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Savico thông qua các chỉ tiêu tài chính
2.2.4.1. Chỉ tiêu xác định cơ cấu tài sản và nguồn vốn
2.2.4.2. Chỉ tiêu đánh giá khả năng thanh toán
2.2.4.3. Chỉ tiêu về khả năng quản lý tài sản
2.2.4.4 Chỉ tiêu về quản lý nợ
2.2.4.5. Chỉ tiêu đánh giá khả năng sinh lời
2.2.4.6. Đánh giá ROA – ROE theo phương pháp Dupont
2.3. Đánh giá chung về tình hình tài chính tại Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Savico
2.3.1. Kết quả đạt được
2.3.2. Những mặt còn hạn chế
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SAVICO
3.1. Định hướng phát triển của ngành thép Việt Nam và của Công ty CP đầu tư và phát triển Savico
3.1.1. Định hướng phát triển ngành thép Việt Nam
3.1.1.1. Quan điểm phát triển
3.1.1.2. Mục tiêu phát triển
3.1.1.3. Các giải pháp, chính sách của chính phủ
3.1.2. Định hướng phát triển của Công ty CP đầu tư và phát triển Savico
3.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao tình hình tài chính tại Công ty CP đầu tư và phát triển Savico
3.2.1. Quản trị tiền mặt
3.2.2. Quản lý dự trữ hàng tồn kho
3.2.3. Quản trị khoản phải thu
3.2.4. Tăng cường công tác quản lý chi phí
3.2.5. Điều chỉnh chính sách bán hàng
3.2.6. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công nhân viên
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan