[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Đầu tư Thanh Bình TBC

[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Đầu tư Thanh Bình TBC
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
1.1. Tổng quan về phân tích tài chính doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm phân tích tài chính doanh nghiệp
1.1.2. Ý nghĩa của phân tích tài chính doanh nghiệp
1.1.3. Nhiệm vụ của phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2. Thông tin sử dụng trong phân tích tài chính
1.2.1. Thông tin chung
1.2.2. Thông tin theo ngành kinh tế
1.2.3. Thông tin kế toán
1.2.4. Những thông tin khác
1.3. Trình tự phân tích tài chính doanh nghiệp.
1.4. Phương pháp phân tích tài chính doanh nghiệp
1.4.1. Phương pháp so sánh
1.4.2. Phương pháp phân tích tỷ số
1.4.3. Phân tích tài chính theo phương pháp Dupont
1.5. Nội dung phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp
1.5.1. Phân tích khái quát tình hình tài chính doanh nghiệp
1.5.2. Phân tích tình hình biến động của tài sản và nguồn vốn
1.5.3. Phân tích khả năng thanh toán
1.5.4. Phân tích khả năng quản lý nợ
1.5.5. Phân tích khả năng quản lý tài sản
1.5.6. Phân tích khả năng sinh lời của DN
1.5.7. Các nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động phân tích tài chính doanh nghiệp
CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THANH BÌNH TBC
2.1. Tổng quan về Công ty Cổ phần đầu tư Thanh Bình TBC
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần đầu tư Thanh Bình TBC
2.1.2. Cơ cấu tổ chức của Công ty Cổ phần Đầu tư Thanh Bình TBC
2.1.3. Qui trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư Thanh Bình TBC
2.2. Thực trạng tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Đầu tư Thanh Bình TBC
2.2.1. Tình hình hoạt động kinh doanh của công ty Cổ phần Đầu tư Thanh Bình TBC giai đoạn 2011 – 2013
2.2.2. Phân tích tình hình tài sản-nguồn vốn của Công ty Cổ phần Đầu tư Thanh Bình TBC
2.2.3. Phân tích khả năng thanh toán
2.2.4. Phân tích khả năng quản lý nợ
2.2.5. Phân tích chỉ tiêu khả năng quản lí tài sản
2.2.6. Phân tích hiệu suất sử dụng tài sản
2.2.7. Phân tích chỉ tiêu phản ánh khả năng sinh lời
2.2.8. Đánh giá ROA - ROE theo phương pháp Dupont
2.3. Đánh giá về tình hình tài chính Công ty Cổ phần Đầu tư Thanh Bính TBC
2.3.1. Kết quả đạt được
2.3.2. Hạn chế
2.3.3. Nguyên nhân của hạn chế
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THANH BÌNH TBC
3.1. Định hướng hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư Thanh Bình TBC
3.1.1. Mục tiêu chung của Công ty Cổ phần Đầu tư Thanh Bình TBC
3.1.2. Mục tiêu thị trường của Công ty
3.2. Các giải phát thúc đẩy phát triển kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư Thanh Bình TBC
3.2.1. Nâng cao hiệu quả huy động và sử dụng vốn trong công ty
3.2.2. Sử dụng các biện pháp làm tăng doanh thu, giảm chi phí cho doanh nghiệp
3.2.3. Biện pháp nâng cao chất lượng lao động
3.2.4. Tăng cường quản trị doanh nghiệp
3.2.5. Lựa chọn chiến lược phát triển thị trường
3.2.6. Tăng cường các hoạt động nghiên cứu và dự báo thị trường
3.2.7. Nâng cao chất lượng sản phẩm
3.2.8. Tăng cường hoạt động hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm
3.2.9. Củng cố và nâng cao uy tín của Công ty trên thị trường
3.3. Một số kiến nghị
3.3.1. Đối với Chính phủ
3.3.2. Đối với Bộ tài chính
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan