[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần đầu tư Sông Đà - Việt Đức thông qua các báo cáo tài chính

[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần đầu tư Sông Đà - Việt Đức thông qua các báo cáo tài chính
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
1.1. Tổng quan về tài chính doanh nghiệp và phân tích tài chính doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm về tài chính doanh nghiệp
1.1.2. Chức năng và vai trò của tài chính doanh nghiệp
1.1.2.1. Chức năng của tài chính doanh nghiệp
1.1.2.1. Vai trò của tài chính doanh nghiệp
1.1.3. Khái niệm phân tích tài chính doanh nghiệp
1.1.4. Ý nghĩa của phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2. Tài liệu cung cấp cho hoạt động phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.1. Thông tin tài chính doanh nghiệp
1.2.2.1. Bảng cân đối kế toán
1.2.2.2. Báo cáo kết quả kinh doanh
1.2.2.3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
1.2.2.4. Thuyết minh báo cáo tài chính
1.3. Quy trình thực hiện phân tích tài chính doanh nghiệp và các phương pháp phân tích
1.3.1. Các bước tiến hành phân tích tài chính
1.3.2. Các phương pháp phân tích tài chính
1.3.2.1. Phương pháp so sánh
1.3.2.2. Phương pháp phân tích tỷ lệ:
1.4. Nội dung phân tích tài chính doanh nghiệp
1.4.1. Phân tích tình hình tài sản – nguồn vốn của doanh nghiệp
1.4.1.1. Tình hình cơ cấu tài sản
1.4.1.2. Tình hình cơ cấu nguồn vốn
1.4.1.3. Chính sách quản lý tài sản – nguồn vốn
1.4.3. Phân tích kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
1.4.4. Các chỉ tiêu tài chính
1.4.4.2. Chỉ tiêu đánh giá khả năng quản lý tài sản
1.4.4.3. Phân tích chỉ tiêu đánh giá khả năng quản lý nợ
1.4.4.4 Phân tích chỉ tiêu đánh giá khả năng sinh lời
CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SÔNG ĐÀ - VIỆT ĐỨC.
2.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần đầu tư Sông Đà - Việt Đức
2.1.1. Giới thiệu thông tin chung về Công ty
2.1.2. Lịch sử hình thành và phát triển
2.1.3. Cơ cấu tổ chức của Công ty
2.1.4. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty
2.2. Phân tích thực trạng tình hình tài chính Công ty
2.2.1. Phân tích tình hình tài sản – nguồn vốn
2.2.1.1. Phân tích tình hình tài sản
2.2.1.2. Phân tích tình hình nguồn vốn
2.2.1.3. Chính sách quản lý tài sản – nguồn vốn
2.2.2. Phân tích tình hình tạo vốn và sử dụng vốn của Công ty
2.2.3. Phân tích kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty
2.2.4. Phân tích các chỉ tiêu tài chính
2.2.4.1. Phân tích chỉ tiêu đánh giá khả năng thanh toán
2.2.4.2. Phân tích chỉ tiêu đánh giá khả năng quản lý tài sản
2.2.4.3. Phân tích chỉ tiêu đánh giá khả năng quản lý nợ
2.2.4.4. Phân tích chỉ tiêu đánh giá khả năng sinh lời
2.3. Đánh giá tình hình tài chính tại công ty
2.3.1. Kết quả đạt được
2.3.2. Hạn chế
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY
3.1. Định huớng phát triển của Công ty trong thời gian tới.
3.1.1. Định hướng phát triển của công ty
3.1.1.1. Đánh giá chung về môi trường công ty
3.1.1.2. Thuận lợi và khó khăn của công ty
3.1.1.3. Định hướng phát triển của Công ty
3.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao tình hình tài chính tại Công ty
3.2.2. Quản trị khoản phải thu
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan