[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích tình hình tài chính tại Công ty cổ phần đầu tư phát triển và xây dựng Thành Đô

[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích tình hình tài chính tại Công ty cổ phần đầu tư phát triển và xây dựng Thành Đô
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
1.1. Hoạt động tài chính doanh nghiệp
1.2. Phân tích hoạt động tài chính doanh nghiêp
1.2.1. Khái niệm phân tích hoạt động tài chính doanh nghiệp
1.2.2. Mục đích của phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.3. Vai trò của phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.4. Nhiệm vụ của phân tích tài chính doanh nghiệp
1.3. Tài liệu dùng làm căn cứ để phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp
1.3.1. Thông tin từ hệ thống kế toán
1.3.1.1. Bảng cân đối kế toán
1.3.1.2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
1.3.1.3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
1.3.1.4. Thuyết minh báo cáo tài chính
1.3.2. Thông tin từ bên ngoài hệ thống kế toán
1.3.2.1. Thông tin chung
1.3.2.2. Thông tin theo ngành kinh tế
1.3.2.3. Thông tin về đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp
1.4. Quy trình thực hiện phân tích tài chính doanh nghiệp và các phương pháp phân tích
1.4.1. Các bước tiến hành phân tích tài chính
1.4.2. Các phương pháp phân tích tài chính
1.5. Nội dung phân tích tài chính doanh nghiệp
1.5.1. Phân tích bảng cân đối kế toán
1.5.1.1. Phân tích cơ cấu và sự biến động của tài sản
1.5.1.2. Phân tích cơ cấu và sự biến động của nguồn vốn
1.5.1.3. Phân tích tình hình công nợ
1.5.1.4. Phân tích VLĐ ròng
1.5.2. Phân tích báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
1.5.3. Phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ
1.5.4. Phân tích diễn biến nguồn vốn và sử dụng vốn
1.5.5. Phân tích các chỉ tiêu tài chính
1.5.5.1. Phân tích khả năng thanh toán
1.5.5.2. Nhóm chỉ tiêu phản ánh hiệu suất hoạt động – Activity Ratios
1.5.5.3. Nhóm chỉ tiêu phản ánh khả năng sinh lời
1.5.5.4. Chỉ tiêu đánh giá hiệu suất sử dụng tài sản
1.5.6. Phân tích chỉ tiêu tài chính thông qua phân tích Dupont
1.5.7. Phân tích tình hình sử dụng đòn bẩy tài chính tại doanh nghiệp
1.5.7.1. Độ bẩy tài chính
1.5.7.2. Độ bẩy và rủi ro tài chính
1.6. Các nhân tố ảnh hưởng đến phân tích tình hình tài chính
1.6.1. Chất lượng thông tin
1.6.2. Trình độ cán bộ phân tích
1.6.3. Hệ thống các chỉ tiêu trung bình ngành
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ XÂY DỰNG THÀNH ĐÔ
2.1. Tổng quan về Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển và Xây dựng Thành Đô
2.1.1. Khái quát chung về công ty
2.1.2. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty
2.1.3. Cơ cấu tổ chức Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển và Xây dựng Thành Đô
2.1.4. Chức năng và nhiệm vụ của từng bộ phận
2.1.5. Tầm nhìn và thế mạnh
2.2. Thực trạng tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển và Xây dựng Thành Đô.
2.2.1. Phân tích bảng cân đối kế toán
2.2.1.1. Phân tích cơ cấu và sự biến động của tài sản
2.2.1.2. Phân tích cơ cấu và sự biến động của nguồn vốn
2.2.1.3. Phân tích tình hình công nợ phải thu, phải trả
2.2.1.4. Phân tích vốn lưu động ròng
2.2.2. Phân tích Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển và Xây dựng Thành Đô giai đoạn 2010 – 2012.
2.2.3. Phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ (BCLCTT)
2.2.4. Phân tích diễn biến nguồn vốn và sử dụng vốn
2.2.5. Phân tích các chỉ tiêu tài chính
2.2.5.1. Phân tích khả năng thanh toán
2.2.5.2. Nhóm chỉ tiêu phản ánh hiệu suất hoạt động
2.2.5.3. Nhóm chỉ tiêu phản ánh khả năng sinh lời
2.2.5.4. Chỉ tiêu đánh giá hiệu suất sử dụng tài sản
2.2.6. Phân tích chỉ tiêu tài chính thông qua phân tích Dupont
2.2.7. Phân tích tình hình sử dụng đòn bẩy tài chính tại doanh nghiệp
2.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển và Xây dựng Thành Đô
2.3.1. Chất lượng thông tin
2.3.2. Trình độ cán bộ phân tích
2.3.3. Hệ thống chỉ tiêu trung bình ngành
2.4. Đánh giá chung về tình hình tài chính giai đoạn 2010 – 2012 tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển và Xây dựng Thành Đô
2.4.1. Ưu điểm
2.4.2. Hạn chế
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ XÂY DỰNG THÀNH ĐÔ
3.1. Những tác động của môi trường kinh tế trong việc phân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển và Xây dựng Thành Đô
3.1.1. Tích cực
3.1.2. Tiêu cực
3.2. Định hướng phát triển của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển và Xây dựng Thành Đô
3.3. Đề xuất một số giải pháp cải thiện những hạn chế tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển và Xây dựng Thành Đô.
3.3.1. Quản lý hàng tồn kho
3.3.2. Quản lý các khoản phải thu
3.3.3. Quản trị tiền mặt
3.3.4. Một số giải pháp khác
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan