[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển nhà và Xây dựng Tây Hồ thông qua các báo cáo tài chính

[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển nhà và Xây dựng Tây Hồ thông qua các báo cáo tài chính
MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
1.1 Tổng quan về tài chính doanh nghiệp và phân tích tài chính doanh nghiệp
1.1.1 Khái niệm tài chính doanh nghiệp
1.1.2 Chức năng và vai trò của tài chính doanh nghiệp
1.1.3 Khái niệm về phân tích tài chính
1.1.4 Ý nghĩa của phân tích tài chính
1.2 Quy trình phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.1 Tài liệu phân tích
1.2.2 Quy trình thực hiện phân tích tài chính doanh nghiệp
1.3 Phương pháp phân tích tài chính doanh nghiệp
1.3.1 Phương pháp so sánh
1.3.2 Phương pháp tỷ lệ
1.4 Nội dung phân tích tài chính doanh nghiệp
1.4.1 Phân tích tình hình tài sản – nguồn vốn của doanh nghiệp
1.4.2 Phân tích tính hình tạo vốn và sử dụng vốn của doanh nghiệp
1.4.3 Phân tích kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
1.4.4 Phân tích chỉ tiêu đánh giá khả năng thanh toán
1.4.5 Phân tích chỉ tiêu đánh giá khả năng quản lý tài sản
1.4.6 Phân tích chỉ tiêu đánh giá khả năng quản lý nợ
1.4.7 Phân tích chỉ tiêu đánh giá khả năng sinh lời
1.5 Các nhân tố ảnh hưởng đến việc phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp
1.5.1 Các nhân tố chủ quan
1.5.2 Các nhân tố khách quan
Kết luận chương 1
CHƯƠNG 2.PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ XÂY DỰNG TÂY HỒ
2.1 Quá trình hình thành và phát triển Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Xây dựng Tây Hồ
2.1.1 Giới thiệu chung về công ty
2.1.2 Lịch sử hình thành và phát triển công ty
2.1.3 Cơ cấu tổ chức của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển nhà và xây dựng Tây Hồ dựng Tây Hồ
2.1.4 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty
2.1.5 Quy trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty
2.2. Thực trạng tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà và Xây dựng Tây Hồ
2.2.1 Phân tích tình hình tài sản – nguồn vốn
2.2.2 Phân tích tình hình tạo vốn và sử dụng vốn của Công ty
2.2.3 Phân tích kết quả họat động sản xuất kinh doanh của Công ty
2.2.4 Phân tích chỉ tiêu đánh giá khả năng thanh toán
2.2.5 Phân tích chỉ tiêu đánh giá khả năng quản lý tài sản
2.2.6 Phân tích chỉ tiêu đánh giá khả năng quản lý nợ
2.2.7 Phân tích chỉ tiêu đánh giá khả năng sinh lời
2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà và xây dựng Tây Hồ
2.3.1 Các nhân tố chủ quan
2.3.2 Các nhân tố khách quan
2.3 Đánh giá tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà và Xây dựng Tây Hồ
2.4.1 Ưu điểm
2.4.2 Hạn chế
Kết luận chương 2
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ XÂY DỰNG TÂY HỒ
3.1 Định hướng phát triển của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà và Xây dựng Tây Hồ
3.1.1 Xu hướng của nền kinh tế
3.1.2 Định hướng phát triển của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà và Xây dựng Tây Hồ
3.2 Một số giải pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà và Xây dựng Tây Hồ
3.2.1 Các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn
3.2.2 Biện pháp quản lý chi phí
3.2.3 Các biện pháp quản trị kho
3.2.4 Các biện pháp làm tăng tính thanh khoản của Công ty
3.2.5 Các biện pháp đồng bộ khác
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan