[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà và đô thị Bắc Giang

[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà và đô thị Bắc Giang
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
1.1. Tổng quan về tài chính doanh nghiệp và phân tích tài chính doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm tài chính doanh nghiệp
1.1.2. Chức năng và vai trò của tài chính doanh nghiệp
1.1.3. Khái niệm về phân tích tài chính doanh nghiệp
1.1.4. Vai trò của phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2. Quy trình phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.1. Tài liệu phân tích
1.2.2. Quy trình thực hiện phân tích tài chính doanh nghiệp
1.3. Phương pháp phân tích tài chính doanh nghiệp
1.3.1. Phương pháp so sánh
1.3.2. Phương pháp tỷ lệ
1.3.3. Mô hình Dupont
1.4. Nội dung phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp
1.4.1. Phân tích tình hình tài sản – nguồn vốn của doanh nghiệp
1.4.2. Phân tích kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
1.4.3. Phân tích các chỉ tiêu tài chính của doanh nghiệp
1.5. Các nhân tố ảnh hưởng đến việc phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp
1.5.1. Các nhân tố chủ quan
1.5.2. Các nhân tố khách quan
Kết luận chương 1
CHƯƠNG 2:THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ BẮC GIANG
2.1. Giới thiệu chung về công ty cổ phần Phát triển Nhà và Đô thị Bắc Giang
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty
2.1.2. Chức năng và nhiệm vụ của công ty
2.1.3. Cơ cấu tổ chức của Công ty
2.2. Thực trạng tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Bắc Giang
2.2.1. Tình hình tài sản – nguồn vốn của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Bắc Giang giai đoạn 2010 - 2012
2.2.2. Kết quả họat động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Bắc Giang giai đoạn 2010 - 2012
2.2.3. Phân tích các chỉ tiêu tài chính của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Bắc Giang giai đoạn 2010 - 2012
2.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Bắc Giang
2.3.1. Các nhân tố chủ quan
2.3.2. Các nhân tố khách quan
2.4. Đánh giá chung về tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà và Đô Thị Bắc Giang
2.4.1. Kết quả đạt được
2.4.2. Hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế
Kết luận chương 2
CHUƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ BẮC GIANG
3.1. Định hướng phát triển của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Bắc Giang
3.2. Một số giải pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Bắc Giang
3.2.1. Biện pháp tăng lợi nhuận để tăng khả năng sinh lời
3.2.2. Biện pháp quản trị các khoản phải thu
3.2.3. Các biện pháp quản lý nguồn vốn
3.2.4. Các biện pháp quản trị kho
3.2.5. Các biện pháp đảm bảo khả năng thanh toán của Công ty
3.2.6. Các biện pháp đồng bộ khác
3.3. Kiến nghị
3.3.1. Đối với công ty
3.3.2. Đối với Nhà nước
Kết luận chương 3
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan