[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Dầu khí An pha

[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Dầu khí An pha
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
1.1. Bản chất và chức năng tài chính doanh nghiệp
1.1.1. Bản chất tài chính doanh nghiệp
1.1.2. Chức năng của tài chính doanh nghiệp
1.1.2.1. Chức năng xác định và tổ chức các nguồn vốn nhằm đảm bảo nhu cầu sử dụng vốn cho quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
1.1.2.2. Chức năng phân phối thu nhập của doanh nghiệp
1.1.2.3. Chức năng giám đốc đối với hoạt động sản xuất kinh doanh
1.2. Tổng quan về phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.1. Khái niệm phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.3. Vai trò phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.4. Nguồn thông tin sử dụng trong phân tích tài chính
1.2.4.1. Thông tin bên trong doanh nghiệp
1.2.4.2. Thông tin bên ngoài doanh nghiệp
1.2.5. Phương pháp phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.5.1. Phương pháp so sánh
1.2.5.2. Phương pháp cân đối liên hệ
1.2.5.3. Phương pháp phân tích Dupont
1.3. Nội dung phân tích tài chính doanh nghiệp
1.3.1. Phân tích báo cáo tài chính
1.3.1.1. Phân tích bảng cân đối kế toán
1.3.1.2. Phân tích báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
1.3.1.3. Phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ
1.3.2. Phân tích chỉ tiêu tài chính
1.3.2.1. Nhóm chỉ tiêu về khả năng thanh toán
1.3.2.2. Nhóm chỉ tiêu về khả năng quản lý tài sản
1.3.2.3. Nhóm chỉ tiêu về khả năng quản lý nợ
1.3.2.4. Nhóm chỉ tiêu về khả năng sinh lời
1.3.3.2. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn chủ sở hữu thông qua mô hình Dupont
1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến phân tích tài chính doanh nghiệp
1.4.1. Các nhân tố chủ quan
1.4.1.1. Chất lượng thông tin nội bộ trong phân tích tài chính doanh nghiệp
1.4.1.2. Trình độ của cán bộ thực hiện việc phân tích tài chính doanh nghiệp
1.4.1.3. Nhận thức về phân tích tài chính của chủ doanh nghiệp
1.4.2. Các nhân tố khách quan
1.4.2.1. Môi trường kinh tế
1.4.2.2. Môi trường chính trị và pháp luật
1.4.2.3. Thị trường cạnh tranh
1.4.2.4. Đối thủ cạnh tranh
CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ AN PHA
2.1. Tổng quan về CTCP Dầu khí An Pha
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của CTCP Dầu khí An Pha
2.1.1.1. Giới thiệu chung về Công ty
2.1.1.2. Một số thông số cơ bản về Công ty
2.1.1.3. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty
2.1.2. Khái quát về ngành nghề kinh doanh của CTCP Dầu khí An Pha
2.1.3.1. Đại hội đồng cổ đông
2.1.3.2. Hội đồng quản trị
2.1.3.3. Ban kiểm soát
2.1.3.4. Ban Giám đốc
2.1.3.5. Các phòng ban trong Công ty
2.2. Phân tích tình hình tài chính tại CTCP Dầu khí An Pha
2.2.1. Phân tích báo cáo tài chính
2.2.1.1. Phân tích bảng cân đối kế toán
2.2.1.2. Phân tích báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
2.2.1.3. Phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ
2.2.2. Phân tích các chỉ tiêu tài chính
2.2.2.1. Nhóm chỉ tiêu về khả năng thanh toán
2.2.2.2. Nhóm chỉ tiêu về khả năng quản lý tài sản
2.2.2.3. Nhóm chỉ tiêu về khả năng quản lý nợ
2.2.2.4. Nhóm chỉ tiêu về khả năng sinh lời
2.2.3. Phân tích tổng hợp tình hình tài chính thông qua mô hình Dupont
2.2.3.1. Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản thông qua mô hình Dupont
2.2.3.2. Phân tích hiệu quả sử dụng VCSH thông qua mô hình Dupont
2.3. Nhận xét và đánh giá chung về tình hình tài chính của Công ty
2.3.1. Kết quả đạt được
2.3.1.1. Cơ cấu tổng tài sản được điều chỉnh theo hướng hợp lý và hiệu quả hơn
2.3.1.2. Năng lực quản lý Công ty của ban Giám đốc
2.3.1.3. Gia tăng quy mô vốn chủ sở hữu, cơ cấu vốn của Công ty được cải thiện
2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân
2.3.2.1. Chính sách quản lý tài sản ngắn hạn không hiệu quả
2.3.2.2. Hoạt động tiêu thụ trì trệ dẫn đến doanh thu suy giảm
2.3.2.3. Sai lầm trong chính sách dùng ưu đãi tín dụng thương mại để thu hút khách hàng năm 2012
2.3.2.4. Công ty có tỷ lệ giá vốn hàng bán trên doanh thu thuần (GVHB/DTT) cao
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ AN PHA
3.1. Chiến lược phát triển của CTCP Dầu khí An Pha
3.1.1. Kế hoạch về tổ chức, mục tiêu và chính sách của ban Giám đốc
3.1.2. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị
3.2. Một số giải pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính của CTCP Dầu khí An Pha
3.2.1. Giải pháp về đầu tư
3.2.1.1. Giải pháp đầu tư cơ sở hạ tầng
3.2.1.2. Giải pháp đầu tư tài chính
3.2.2. Giải pháp kinh doanh
3.2.2.1. Hoàn thiện chính sách bán hàng và hệ thống phân phối
3.2.2.2. Tập trung phát triển trở lại lĩnh vực cung ứng dịch vụ tàu vận chuyển khí hóa lỏng
3.2.3. Giải pháp tài chính
3.2.3.1. Giải pháp giảm tỷ lệ GVHB/DTT
3.2.3.2. Nâng cao hiệu quả sử dụng bình gas
3.2.3.3. Giải pháp cải thiện hệ số vòng quay phải thu
3.2.3.4. Kiểm soát chi phí
3.2.4. Giải pháp sản xuất
3.2.5. Giải pháp về nguồn nhân lực
3.2.6. Giải pháp phòng ngừa rủi ro, nâng cao uy tín cho Công ty
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan