[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích tình hình tài chính tại Công ty TNHH Viện Công nghệ Giấy và Xenluylo

[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích tình hình tài chính tại Công ty TNHH Viện Công nghệ Giấy và Xenluylo
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP VÀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
1.1. Nội dung tài chính và tài chính doanh nghiệp
1.2. Phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp
1.2.1. Mục tiêu phân tích tài chính
1.2.2. Nguồn thông tin sử dụng trong phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.3. Phương pháp phân tích tài chính
1.2.4. Nội dung phân tích tài chính
CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY TNHH VIỆN CÔNG NGHIỆP GIẤ VÀ XENLUYLO
2.1. Giới thiệu về Công ty TNHH Viện Công nghiệp Giấy và Xenluylo
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH Viện Công nghiệp Giấy và Xenluylo
2.1.2. Cơ cấu tổ chức của Công ty TNHH Viện Công nghiệp Giấy và Xenluylo
2.2. Phân tích tình hình tài chính tại Công ty TNHH Viện Công nghiệp Giấy và Xenluylo
2.2.1. Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh
2.2.2. Phân tích tình hình biến động tài sản, nguồn vốn của công ty
2.2.3. Phân tích tình hình lưu chuyển tiền tệ
2.2.4. Phân tích các chỉ tiêu tài chính
2.2.5. Phân tích tình hình tài chính chung của công ty thông qua chỉ số
2.3. Kết luận
2.3.1. Những kết quả đạt được
2.3.2. Hạn chế
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY TNHH VIỆN CÔNG NGHIỆP GIẤ VÀ XENLUYLO
3.1. Tiết kiệm chi phí giảm giá thành sản phẩm
3.2. Tăng cường quản lý các khoản phải thu, giảm thời gian vốn bị chiếm dụng trong thanh toán
3.3. Xây dựng bộ phận Marketing chuyên nghiệp
3.4. Xây dựng phương án huy động vốn dài hạn
3.5. Sự dụng hợp lý tài sản dài hạn
3.6. Một số biện pháp hác
3.6.1. Đào tạo và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực
3.6.2. Xây dựng thương hiệu nâng cao uy tín và chú trọng mở rộng thị trường kinh doanh của công ty
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan