[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích tình hình tài chính tại Công ty TNHH Vietland

[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích tình hình tài chính tại Công ty TNHH Vietland
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
1.1. Khái niệm, ý nghĩa và nhiệm vụ của phân tích tài chính doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm phân tích tài chính doanh nghiệp
1.1.2. Ý nghĩa của phân tích tài chính doanh nghiệp
1.1.3. Nhiệm vụ của phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2. Thông tin sử dụng trong phân tích tài chính Doanh nghiệp
1.2.1. Thông tin chung
1.2.2. Thông tin theo ngành kinh tế
1.2.3. Thông tin kế toán
1.3. Trình tự phân tích tài chính doanh nghiệp
1.4. Phương pháp phân tích tài chính Doanh nghiệp
1.4.1. Phương pháp so sánh
1.4.2. Phương pháp phân tích tỷ số
1.4.3. Phân tích tài chính theo phương pháp Dupont
1.5. Nội dung phân tích tình hình tài chính Doanh nghiệp
1.5.1. Phân tích kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
1.5.2. Phân tích tình hình biến động của tài sản và nguồn vốn
1.5.3. Phân tích khả năng thanh toán
1.5.4. Phân tích khả năng quản lý nợ
1.5.5. Phân tích khả năng quản lý tài sản
1.5.6. Phân tích khả năng sinh lời của Doanh nghiệp
1.6. Các nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng phân tích tài chính
1.6.1. Chất lượng thông tin sử dụng
1.6.2. Trình độ cán bộ phân tích
1.6.3. Hệ thống các chỉ tiêu trung bình ngành
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH VIETLAND
2.1. Tổng quan về công ty TNHH Vietland
2.1.1. Vài nét về công ty TNHH Vietland
2.1.2. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty TNHH Vietland
2.1.3. Lĩnh vực kinh doanh của công ty TNHH Vietland
2.1.4. Cơ cấu tổ chức của công ty TNHH Vietland
2.1.5. Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận
2.2. Phân tích tình hình tài chính của công ty TNHH Vietland
2.2.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty
2.2.2. Phân tích tình hình biến động về tài sản – nguồn vốn của công ty
2.2.3. Phân tích khả năng thanh toán của công ty
2.2.4. Phân tích khả năng quản lí nợ của công ty
2.2.5. Phân tích khả năng quản lý tài sản của công ty
2.2.6. Phân tích các chỉ tiêu sinh lời của công ty
2.2.7. Đánh giá chung thực trạng tài chính của Công ty TNHH Vietland
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH VIETLAND
3.1. Định hướng phát triển của Công ty TNHH Vietland trong thời gian tới
3.1.1. Hướng phát triển của thị trường bất động sản Việt Nam trong những năm tới
3.1.2. Định hướng phát triển của Công ty TNHH Vietland
3.2. Một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao tình hình tài chính của Công ty TNHH VietLand.
3.2.1. Những yêu cầu cơ bản khi xây dựng giải pháp nâng cao tình hình tài chính.
3.2.2. Những giải pháp cụ thể nhằm nâng cao tình hình tài chính của Công ty TNHH Vietland.
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan