[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích tình hình tài chính tại Công ty TNHH Xây dựng Đức Anh

[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích tình hình tài chính tại Công ty TNHH Xây dựng Đức Anh
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT CỦA PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
1.1. Tổng quan về tài chính doanh nghiệp và phân tích tài chính doanh nghiệp
1.1.1. Tài chính doanh nghiệp
1.1.2. Phân tích tài chính doanh nghiệp
1.1.3. Các phương pháp phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2. Nội dung phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.1. Phân tích tình hình tài sản – nguồn vốn
1.2.2. Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh
1.2.3. Phân tích lưu chuyển tiền tệ
1.2.4. Phân tích các nhóm chỉ tiêu tài chính
1.3. Các yếu tố tác động đến tình hình tài chính doanh nghiệp
1.3.1. Yếu tố chủ quan
1.3.2. Yếu tố khách quan
CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XÂY ĐỨC ANH GIAI ĐOẠN 2012 – 2014
2.1. Khái quát về công ty trách nhiệm hữu hạn xây Đức Anh
2.1.1. Vài nét về công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Đức Anh
2.1.2. Khái quát về ngành nghề sản xuất kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Đức Anh
2.1.3. Quá trình hình thành và phát triển của công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Đức Anh
2.1.4. Cơ cấu tổ chức của công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Đức Anh
2.1.5. Chức năng, nhiệm vụ của các cá nhân và phòng ban
2.2. Phân tích tình hình tài chính tại công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Đức Anh
2.2.1. Phân tích tình hình tài sản – nguồn vốn
2.2.2. Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh
2.2.3. Phân tích lưu chuyển tiền tệ
2.2.4. Phân tích các nhóm chỉ tiêu
2.3. Đánh giá về tính hình tài chính tại Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Đức Anh
2.3.1. Những thành tựu đạt được
2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XÂY DỰNG ĐỨC ANH
3.1. Định hướng phát triển của công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Đức Anh trong thời gian tới
3.1.1. Đánh giá chung về môi trường kinh doanh
3.1.2. Định hướng phát triển của công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Đức Anh
3.2. Một số biện pháp cải thiện tình hình tài chính tại công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Đức Anh
3.2.1. Tiết kiệm chi phí quản lý kinh doanh
3.2.2. Quản lý tiền mặt
3.2.3. Quản lý và sử dụng hàng tồn kho
3.2.4. Tiết kiệm giá vốn hàng bán
3.2.5. Cân bằng cơ cấu nợ và nguồn vốn
3.3. Một số đề xuất, kiến nghị
3.3.1. Đối với Nhà nước
3.3.2. Đối với công ty
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan