[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích tình hình tài chính tại Công ty TNHH Xây dựng và Chống thấm Ba Sao

[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích tình hình tài chính tại Công ty TNHH Xây dựng và Chống thấm Ba Sao
MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU
Chương 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
1.1 Tổng quan về tài chính doanh nghiệp
1.1.1 Khái niệm về tài chính doanh nghiệp
1.1.2 Chức năng của tài chính doanh nghiệp
1.2 Khái niệm chung về tài chính doanh nghiệp
1.2.1 Khái niệm về phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.2 Mục đích phân tích của tài chính doanh nghiệp
1.2.3 Vai trò của phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.4 Tài liệu sử dụng phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.4.1 Thông tin ngành kinh tế
1.2.4.2 Thông tin tài chính doanh nghiệp
1.2.5 Phương pháp phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.5.1 Phương pháp so sánh
1.2.5.2 Phương pháp tỷ số
1.2.5.3 Phương pháp Dupont
1.3 Nội dung phân tích tài chính doanh nghiệp
1.3.1 Phân tích thông tin qua Bảng cân đối kế toán
1.3.2 Phân tích cân bằng Tài sản – Nguồn vốn
1.3.2.1 Cân bằng tài chính trong ngắn hạn
1.3.2.2 Cân bằng tài chính trong dài hạn
1.3.3 Phân tích tình hình tạo vốn và sử dụng vốn
1.3.4 Phân tích thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh
1.3.5 Phân tích thông qua Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
1.3.5.1 Phân tích khả năng tạo tiền của doanh nghiệp
1.3.5.2 Phân tích dòng lưu chuyển tiền của doanh nghiệp
1.3.6 Phân tích các chỉ tiêu đặc trưng của doanh nghiệp
1.3.6.1 Các chỉ tiêu về khả năng thanh toán
1.3.6.2 Các chỉ tiêu phản ánh khả năng quản lý nợ
1.3.6.3 Các chỉ tiêu phản ánh khả năng hoạt động
1.3.6.4 Các chỉ tiêu phản ánh khả năng sinh lời
1.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến tài chính doanh nghiệp
1.4.1 Các nhân tố tác động bên ngoài doanh nghiệp
1.4.2 Các nhân tố tác động bên trong doanh nghiệp
Chương 2 THỰC TRẠNG PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ CHỐNG THẤM BA SAO
2.1 Giới thiệu chung về Công ty TNHH Xây dựng và Chống thấm Ba Sao
2.1.1 Lịch sử ra đời, hoạt động và phát triển của Công ty TNHH Xây dựng và Chống thấm Ba Sao
2.1.2 Ngành nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty hiện nay
2.1.3 Cơ cấu tổ chức, chức năng và nhiệm vụ của từng phòng ban
2.2 Thực trạng tình hình tài chính tại Công ty TNHH Xây dựng và Chống thấm Ba Sao
2.2.1 Phân tích thông qua Bảng cân đối kế toán
2.2.1.1 Phân tích cơ cấu tài sản
2.2.1.2 Phân tích cơ cấu nguồn vốn
2.2.2 Phân tích cân bằng Tài sản – Nguồn vốn
2.2.2.1 Cân bằng tài chính trong ngắn hạn
2.2.2.2 Cân bằng tài chính trong dài hạn
2.2.2.3 Ngân quỹ ròng
2.2.3 Phân tích tình hình tạo vốn và sử dụng vốn
2.2.4 Phân tích thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh
2.2.4.1 Tình hình doanh thu
2.2.4.2 Tình hình chi phí
2.2.4.3 Tình hình lợi nhuận
2.2.5 Phân tích thông qua báo cáo lưu chuyển tiền tệ
2.2.6 Phân tích thông qua các chỉ tiêu tài chính
2.2.6.1 Khả năng thanh toán ngắn hạn
2.2.6.2 Khả năng quản lý nợ
2.2.6.3 Khả năng hoạt động
2.2.6.4 Khả năng sinh lời
2.3 Nhận xét chung về Công ty TNHH Xây dựng và Chống thấm Ba Sao
2.3.1 Kết quả đạt được
2.3.2 Hạn chế
Chương 3 MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ CHỐNG THẤM BA SAO
3.1 Môi trường kinh doanh chung của Công ty
3.1.1 Thuận lợi
3.1.2 Khó khăn
3.2 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty TNHH Xây dựng và Chống thấm Ba Sao
3.2.1 Quản trị tiền mặt
3.2.2 Quản lý hàng tồn kho
3.2.3 Đầu tư thêm vốn vào tài sản cố định
3.2.4 Nâng cao khả năng sinh lời của Công ty
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan