[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích tình hình tài chính tại Công ty TNHH Xây dựng và phát triển hạ tầng Ánh Dương

[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích tình hình tài chính tại Công ty TNHH Xây dựng và phát triển hạ tầng Ánh Dương
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CỞ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
1.1 Khái niệm, vai trò và mục đích của phân tích tài chính:
1.1.1 Khái niệm phân tích tài chính
1.1.2 Vai trò của phân tích tài chính
1.1.3 Mục đích của phân tích tài chính
1.2 Giới thiệu tài liệu phân tích:
1.2.1 Thông tin ngoài doanh nghiệp
1.2.2 Thông tin trong doanh nghiệp
1.2.2.1 Bảng cân đối kế toán
1.2.2.2 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
1.2.2.3 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
1.2.2.4 Thuyết minh báo cáo tài chính
1.3 Phương pháp phân tích
1.3.1 Phương pháp so sánh
1.3.2 Phương pháp tỷ số
1.3.3 Phương pháp phân tích Dupont
1.4 Nội dung phân tích
1.4.1 Phân tích các báo cáo tài chính
1.4.1.1 Phân tích bảng cân đối kế toán
1.4.1.2 Phân tích Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
1.4.1.3 Phân tích Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
1.4.2 Phân tích các chỉ tiêu tài chính
1.4.2.1 Nhóm chỉ tiêu về khả năng thanh toán
1.4.2.2 Nhóm chỉ tiêu về khả năng quản lý tài sản
1.4.2.3 Nhóm chỉ tiêu về khả năng quản lý nợ
1.4.2.4 Nhóm chỉ tiêu về khả năng sinh lời
CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG ÁNH DƯƠNG
2.1 Tổng quan về Công ty TNHH Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Ánh Dương
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Ánh Dương
2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ và ngành nghề kinh doanh của Công ty TNHH Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Ánh Dương
2.1.3 Bộ máy tổ chức quản lý của Công ty TNHH Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Ánh Dương
2.2 Phân tích tình hình tài chính Công ty TNHH Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Ánh Dương
2.2.1 Phân tích các báo cáo tài chính
2.2.1.1 Phân tích Bảng cân đối kế toán
2.2.1.2 Phân tích báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
2.2.1.3 Phân tích Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
2.2.2 Phân tích các chỉ tiêu tài chính
2.2.2.1 Nhóm chỉ tiêu về khả năng thanh toán
2.2.2.2 Nhóm chỉ tiêu về khả năng quản lý tài sản
2.2.2.3 Nhóm chỉ tiêu về quản lý nợ
2.2.2.4 Nhóm chỉ tiêu về khả năng sinh lời
2.2.3 Phân tích tổng hợp tình hình tài chính thông qua mô hình Dupont
2.2.3.1 Đẳng thức Dupont thứ nhất
2.2.3.2 Đẳng thức Dupont tổng hợp
2.3 Nhận xét tình hình tài chính Công ty TNHH Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Ánh Dương
2.3.1 Kết quả đạt được
2.3.2 Hạn chế và nguyên nhân
CHƯƠNG 3. ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NHẰM CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG ÁNH DƯƠNG
3.1 Những thuận lợi và khó khăn trong môi trường kinh doanh của Công ty
3.1.1 Những thuận lợi trong môi trường kinh doanh của Công ty
3.1.2 Những khó khăn trong môi trường kinh doanh của Công ty
3.2 Đề xuất giải pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính của Công ty
3.2.1 Quản lý dòng tiền vào – Các khoản phải thu khách hàng
3.2.1.1 Phân tích tín dụng khách hàng
3.2.1.2 Phân nhóm rủi ro từng đơn vị khách hàng và quyết định cấp tín dụng
3.2.2 Quản lý dòng tiền ra – Tổng chi phí của Công ty
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan