[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích tình hình tài chính tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cơ khí Z179

[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích tình hình tài chính tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cơ khí Z179
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
1.1. Những vấn đề cơ bản về phân tích tài chính doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm phân tích tài chính doanh nghiệp
1.1.2. Vai trò của phân tích tài chính doanh nghiệp
1.1.3. Mục tiêu của phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2. Phương pháp phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.1. Phương pháp so sánh
1.2.2. Phương pháp tỷ lệ
1.2.3. Phương pháp liên hệ cân đối
1.2.4. Phương pháp phân tích Dupont
1.3. Cơ sở dữ liệu phục vụ quá trình phân tích tài chính doanh nghiệp
1.3.1. Thông tin bên ngoài doanh nghiệp
1.3.2. Thông tin bên trong doanh nghiệp
1.4. Nội dung phân tích tài chính doanh nghiệp
1.4.1. Phân tích bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp
1.4.2. Phân tích tình hình đảm bảo vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh
1.4.3. Phân tích báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
1.4.4. Phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ
1.4.5. Phân tích các chỉ tiêu tài chính
1.4.6. Phân tích điểm hòa vốn
1.4.7. Phân tích tình hình sử dụng đòn bẩy tại doanh nghiệp
CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP TẠI CÔNG TY TNHH MTV CƠ KHÍ Z179
2.1. Giới thiệu chung về công ty TNHH MTV cơ khí Z179
2.1.1. Khái quát quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH MTV Cơ khí Z179
2.1.2. Cơ cấu tổ chức của Công ty TNHH MTV Cơ khí Z179
2.1.3. Chức năng và nhiệm vụ của từng bộ phận
2.2. Phân tích tình hình tài chính Công ty TNHH MTV Cơ khí Z179
2.2.1. Phân tích bảng cân đối kế toán Công ty Cơ khí Z179 giai đoạn 2010 – 2012
2.2.2. Phân tích tình hình đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh
2.2.3. Phân tích báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
2.2.4. Phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ Công ty Cơ khí Z179 giai đoạn 2010 – 2012
2.2.5. Phân tích các chỉ tiêu tài chính
2.2.6. Phân tích điểm hòa vốn
2.2.7. Phân tích tình hình sử dụng đòn bẩy tại công ty giai đoạn 2010 – 2012
2.3. Đánh giá tình hình tài chính tại công ty TNHH MTV Cơ khí Z179
2.3.1. Ưu điểm
2.3.2. Tồn tại
CHƯƠNG 3. CÁC GIẢI PHÁP CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
3.1. Môi trường kinh doanh
3.1.1. Thuận lợi
3.1.2. Khó khăn
3.2. Định hướng phát triển công ty giai đoạn 2014 – 2019
3.3. Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao tình hình tài chính của công ty TNHH MTV Cơ khí Z179
3.3.1. Quản lý hàng tồn kho
3.3.2. Quản lý chính sách thu tiền
3.3.3. Một số giải pháp khác
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan