[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích tình hình tài chính và một số biện pháp cải thiện tình hình tài chính của Công ty trách nhiệm hữu hạn Bắc Hà

[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích tình hình tài chính và một số biện pháp cải thiện tình hình tài chính của Công ty trách nhiệm hữu hạn Bắc Hà
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU
1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1.1.1. Sự cần thiết nghiên cứu
1.1.2. Tình hình nghiên cứu
1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1.2.1. Mục tiêu chung
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
1.3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
1.3.1. Các tài liệu nghiên cứu
1.3.2. Các phương pháp nghiên cứu
1.4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU
1.4.1. Không gian
1.4.2. Thời gian
1.4.3. Đối tượng nghiên cứu
1.5. CẤU TRÚC KHÓA LUẬN
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
2.1.TỔNG QUAN VỀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
2.1.1. Khái niệm về phân tích tình hình tài chính
2.1.2. Mục tiêu của phân tích tình hình tài chính
2.1.3. Vai trò của phân tích tình hình tài chính
2.1.4. Thông tin sử dụng trong phân tích tài chính
2.1.5. Phương pháp phân tích tình hình tài chính
2.1.6. Quy trình phân tích tình hình tài chính
2.1.7. Các nhân tố ảnh hưởng đến phân tích tài chính
2.2. NỘI DUNG PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
2.2.1. Phân tích báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
2.2.2. Phân tích bảng cân đối kế toán
2.2.3. Phân tích diễn biến nguồn vốn và sử dụng vốn
2.2.4. Phân tích điểm hòa vốn
2.2.5. Phân tích sử dụng đòn bẩy
2.2.6. Phân tích tình hình tài chính thông qua các chỉ tiêu tài chính
2.2.7. Phân tích Dupont
CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CÔNG TY TNHH BẮC HÀ
3.1. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH BẮC HÀ
3.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty TNHH Bắc Hà
3.1.2. Cơ cấu tổ chức của công ty TNHH Bắc Hà
3.2. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CÔNG TY TNHH BẮC HÀ
3.2.1. Phân tích báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh
3.2.2. Phân tích bảng cân đối kế toán
3.2.3. Phân tích diễn biến nguồn vốn và sử dụng vốn
3.2.4. Phân tích điểm hòa vốn
3.2.5. Phân tích đòn bẩy
3.2.6. Phân tích tình hình tài chính thông qua một số chỉ tiêu tài chính
3.2.7. Phân tích Dupont
3.3. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CÔNG TY
3.3.1. Ưu điểm
3.3.2. Hạn chế và nguyên nhân
CHƯƠNG 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY
4.1. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÔNG TY
4.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CÔNG TY
4.2.1. Nâng cao khả năng sinh lời của công ty
4.2.2. Xây dựng phương thức thanh toán hiệu quả
4.2.3. Quản trị tài chính
4.2.4. Xây dựng thương hiệu cho Công ty
4.2.5. Tổ chức tốt công tác bán hang, thanh toán tiền hàng và thu hồi công nợ
4.2.6. Chủ động trong việc xây dựng kế hoạch và sử dụng vốn kinh doanh
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan