[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích tình hình tài chính và một số biện pháp cải thiện tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần sách và thiết bị giáo dục Hải Dương

[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích tình hình tài chính và một số biện pháp cải thiện tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần sách và thiết bị giáo dục Hải Dương
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
1.1. Tổng quan về phân tích tài chính doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm về phân tích tài chính
1.1.2. Mục tiêu phân tích tài chính
1.1.3. Ý nghĩa của PTTC
1.2. Thông tin sử dụng trong phân tích tài chính
1.2.1. Bảng cân đối kế toán
1.2.2. Báo cáo kết quả kinh doanh
1.2.3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
1.2.4. Thuyết minh báo cáo tài chính
1.2.5. Thông tin khác
1.2.5.1 Thông tin liên quan đến tình hình kinh tế
1.2.5.2 Thông tin theo ngành
1.2.5.3 Thông tin về đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp
1.3. Phương pháp phân tích
1.3.1 Phương pháp so sánh
1.3.2 Phương pháp cân đối
1.3.3 Phương pháp phân tích tỷ lệ
1.3.4. Phương pháp Dupont
1.3.5. Các phương pháp phân tích khác
1.4. Nội dung phân tích tình hình tài chính công ty
1.4.1. Phân tích Bảng cân đối kế toán
1.4.2. Phân tích báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
1.4.3. Phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ
1.4.4. Phân tích tài chính thông qua các chỉ tiêu tài chính
1.5. Phân tích Dupont
1.6. Các nhân tố ảnh hưởng đến phân tích tài chính doanh nghiệp
CHƯƠNG 2 : PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC VÀ THIẾT BỊ HẢI DƯƠNG
2.1. Khái quát chung về Công ty cổ phần sách giáo dục và thiết bị Hải Dương
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển
2.1.2. Cơ cấu tổ chức của công ty
2.2. Phân tích tài chính công ty cổ phần sách và thiết bị giáo dục Hải Dương
2.2.1. Phân tích bảng cân đối kế toán
2.2.2. Phân tích báo cáo kết quả kinh doanh
2.2.3. Phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ
2.2.4. Phân tích tài chính thông qua các chỉ tiêu tài chính
2.3. Đánh giá tình hình tài chính của công ty cổ phần sách và thiết bị giáo dục Hải Dương
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC VÀ THIẾT BỊ HẢI DƯƠNG
3.1. Định hướng phát triển của công ty cổ phần sách giáo dục và thiết bị Hải Dương
3.2. Một số biện pháp cải thiện tình hình tài chính tại công ty cổ phần sách và thiết bị giáo dục Hải Dương
3.2.1. Quản trị tiền mặt
3.2.2. Phải thu khách hàng
3.2.3. Quản lý hàng tồn kho
3.2.5. Xây dựng chính sách kinh doanh hợp lý để tăng doanh thu
3.2.6. Phấn đấu giảm thiểu chi phí để tối đa hóa lợi nhuận
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan