[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích tình hình tài chính và một số giải pháp cải thiện tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Kim khí Lan Anh

[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích tình hình tài chính và một số giải pháp cải thiện tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Kim khí Lan Anh
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
1.1. Khái niệm, vai trò, mục tiêu của phân tích tài chính doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm phân tích tài chính doanh nghiệp
1.1.2. Vai trò của phân tích tài chính doanh nghiệp
1.1.3. Mục tiêu của phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2. Phương pháp phân tích
1.2.1. Phương pháp so sánh
1.2.2. Phương pháp cân đối
1.2.3. Phương pháp phân tích tỷ lệ
1.2.4. Phương pháp phân tích Dupont
1.2.5. Phương pháp khác
1.3. Quy trình phân tích tài chính doanh nghiệp
1.4. Nội dung phân tích tài chính doanh nghiệp
1.4.1. Phân tích bảng cân đối kế toán
1.4.2. Phân tích báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
1.4.3. Phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ
1.4.4. Phân tích các chỉ tiêu tài chính
1.4.5. Phân tích điểm hòa vốn
1.4.6. Phân tích tình hình sử dụng đòn bẩy tại doanh nghiệp
1.5. Các yếu tố ảnh hưởng tới tình hình tài chính của doanh nghiệp
1.5.1. Yếu tố khách quan
1.5.2. Yếu tố chủ quan
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ LAN ANH
2.1. Giới thiệu chung về Công ty Cổ phần Kim khí Lan Anh
2.1.1. Khái quát quá trình hình thành và phát triển Công ty Cổ phần Kim khí Lan Anh
2.1.2. Cơ cấu tổ chức của Công ty
2.2. Phân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Kim khí Lan Anh
2.2.1. Phân tích bảng cân đối kế toán của Công ty Cổ phần Kim khí Lan Anh giai đoạn 2011 - 2013
2.2.2. Phân tích báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Kim khí Lan Anh giai đoạn 2011 – 2013
2.2.3. Phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ của Công ty Cổ phần Kim khí Lan Anh giai đoạn 2011 – 2013
2.2.4. Phân tích các chỉ tiêu tài chính
2.2.5. Phân tích điểm hòa vốn
2.2.6. Phân tích tình hình sử dụng đòn bẩy tại doanh nghiệp
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ LAN ANH
3.1. Những khó khăn, thuận lợi tại Công ty cổ phần kim khí Lan Anh
3.1.1. Thuận lợi
3.1.2. Khó khăn
3.2. Định hướng phát triển của Công ty cổ phần kim khí Lan Anh.
3.3. Đánh giá chung về tình hình tài chính giai đoạn 2011-2013 tại Công ty cổ phần kim khí Lan Anh
3.4. Đề xuất một số giải pháp cải thiện những hạn chế tại Công ty cổ phần kim khí Lan Anh
3.4.1. Cơ cấu tài sản và nguồn vốn
3.4.2. Quản lý khả năng thanh toán
3.4.3. Quản lý hàng tồn kho
3.4.4. Quản lý khoản phải thu khách hàng
3.4.5. Một số giải pháp khác
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan