[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích tình hình tài chính Tổng Công ty Công Nghiệp Mỏ Việt Bắc – Vinacomin

[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích tình hình tài chính Tổng Công ty Công Nghiệp Mỏ Việt Bắc – Vinacomin
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP
1.1 Khái niệm, mục tiêu, vai trò của phân tích tài chính doanh nghiệp
1.1.1 Khái niệm
1.1.2 Mục tiêu
1.1.3 Vai trò
1.2 Nguồn thông tin để phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.1 Thông tin bên ngoài doanh nghiệp
1.2.2 Thông tin liên quan đến tài chính doanh nghiệp
1.3 Các phương pháp phân tích tài chính doanh nghiệp
1.3.1 Phương pháp so sánh
1.3.2 Phương pháp Dupont
1.3.3 Phương pháp cân đối liên hệ
1.3.4 Phương pháp đồ thị
1.4 Nội dung phân tích tài chính doanh nghiệp
1.4.1 Phân tích báo cáo tài chính
1.4.2 Phân tích các chỉ tiêu tài chính
1.4.3 Phân tích điểm hòa vốn
1.4.4 Phân tích đòn bẩy
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH CỦA TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP MỎ VIỆT BẮC – VINACOMIN
2.1 Tổng quan về Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc – Vinacomin
2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển
2.1.2 Cơ cấu tổ chức của Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc – Vinacomin
2.2 Phân tích tình hình tài chính tại Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc – Vinacomin giai đoạn 2010 – 2012
2.2.1 Phân tích báo cáo tài chính
2.2.2 Phân tích các chỉ tiêu tài chính
2.2.3 Phân tích điểm hòa vốn
2.2.4 Phân tích đòn bẩy
2.3 Đánh giá thực trạng tình hình tài chính của Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt bắc – Vinacomin
2.3.1 Ưu điểm
2.3.2 Hạn chế
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CỦA TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP MỎ VIỆT BẮC – VINACOMIN
3.1 Định hướng phát triển của Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc – Vinacomin trong thời gian tới
3.1.1 Định hướng phát triển
3.1.2 Mục tiêu chiến lược
3.2 Một số giải pháp cải thiện tình hình tài chính của Tông công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc - Vinacomin
3.2.1 Tiết kiệm chi phí 
3.2.2 Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định
3.2.3 Nâng cao trình độ cán bộ công nhân viên
KẾT LUẬN
DANH MỤC THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan