[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích tình hình tài chính tại Ngân hàng Công thương Vietinbank Chi nhánh Hai Bà Trưng - Hà Nội

[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích tình hình tài chính tại Ngân hàng Công thương Vietinbank Chi nhánh Hai Bà Trưng - Hà Nội
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
1.1. Tổng quan về tài chính doanh nghiệp
1.1.1. Vài nét khái quát về hoạt động tài chính doanh nghiệp
1.1.2. Khái niệm phân tích hoạt động tài chính doanh nghiệp
1.1.3. Mục đích của phân tích tài chính doanh nghiệp
1.1.4. Vai trò của phân tích tài chính doanh nghiệp
1.1.5. Nhiệm vụ của phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2. Quy trình phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.1. Xác định và thu thập thông tin phân tích
1.2.2. Xử lý và phân tích thông tin
1.2.3. Dự đoán và ra quyết định
1.3. Các phương pháp phân tích tài chính doanh nghiệp
1.3.1. Phương pháp so sánh
1.3.2. Phương pháp cân đối
1.3.3. Phương pháp phân tích tỷ lệ
1.3.4. Phương pháp loại trừ
1.3.5. Phương pháp chi tiết
1.3.6. Phương pháp đồ thị
1.4. Nội dung phân tích tài chính doanh nghiệp
1.4.1. Phân tích bảng cân đối kế toán
1.4.2. Phân tích báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
1.4.3. Phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ
1.4.4. Phân tích diễn biến nguồn vốn và sử dụng vốn
1.4.5. Phân tích các chỉ tiêu ngân hàng
1.4.6. Phân tích ROA và ROE theo phương pháp Dupont
1.5. Các nhân tố ảnh hưởng đến việc phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp
1.5.1. Các nhân tố chủ quan
1.5.2. Các nhân tố khách quan
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIETINBANK CHI NHÁNH HAI BÀ TRƯNG-HN
2.1. Tổng quan về Ngân hàng công thương Vietinbank chi nhánh Hai Bà Trưng-HN
2.1.1. Khái quát chung về công ty
2.1.2. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty
2.1.3. Cơ cấu tổ chức Ngân hàng công thương Vietinbank chi nhánh Hai Bà Trưng-HN
2.1.4. Quy trình hoạt động của Ngân hàng công thương Vietinbank chi nhánh Hai Bà Trưng-HN
2.1.5. Tầm nhìn và thế mạnh
2.2. Thực trạng tình hình tài chính tại Ngân hàng công thương Vietinbank chi nhánh Hai Bà Trưng-HN
2.2.1. Phân tích bảng cân đối kế toán
2.2.2. Phân tích Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của NHCT Vietinbank chi nhánh Hai Bà Trưng-HN giai đoạn 2011-2013
2.2.3. Phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ (BCLCTT)
2.2.4. Phân tích diễn biến nguồn vốn và sử dụng vốn
2.2.5. Phân tích các chỉ tiêu ngân hàng
2.2.6. Phân tích ROA và ROE theo phương pháp Dupont
2.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến phân tích tài chính của Ngân hàng công thương Vietinbank chi nhánh Hai Trưng-HN
2.3.1. Các yếu tố chủ quan
2.3.2. Các yếu tố khách quan
2.4. Đánh giá chung về tình hình tài chính giai đoạn 2011 – 2013 tại Ngân hàng công thương Vietinbank chi nhánh Hai Trưng-HN
2.4.1. Những mặt đạt được
2.4.2. Những mặt còn hạn chế
CHƯƠNG 3. KẾT LUẬN
3.1. Định hướng phát triển củ Ngân hàng công thương Vietinb nk chi nhánh Hai Bà Trưng-HN
3.2. Đề xuất một số giải pháp cải thiện những hạn chế tại Ngân hàng công thương Vietinbank chi nhánh Hai Trưng-HN
3.2.1. Bám sát nhiệm vụ mà Chính Phủ và NHNN đề ra trong công tác xử lý nợ xấu
3.2.2. Tăng cường đổi mới và nâng cao công tác nghiệp vụ, trình độ CBCNV
3.2.3. Chú trọng vào khu vực tiền gửi dân cư
3.2.4. Đa dạng hóa dịch vụ và sản phẩm
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan