[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích tình hình tài chính tại doanh nghiệp tư nhân Gương kính Cường Hương

[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích tình hình tài chính tại doanh nghiệp tư nhân Gương kính Cường Hương
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÍ THUYẾT VỀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
1.1. Tổng quan về tài chính doanh nghiệp và phân tích tài chính doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm tài chính doanh nghiệp
1.1.2. Khái niệm phân tích tài chính doanh nghiệp
1.1.3. Mục tiêu của phân tích tài chính doanh nghiệp
1.1.4. Các thông tin sử dụng trong phân tích tài chính doanh nghiệp
1.1.4.1. Thông tin kế toán
1.1.4.2. Các nguồn thông tin khác
1.1.5. Các phương pháp sử dụng trong phân tích tài chính doanh nghiệp
1.1.5.1. Phương pháp so sánh
1.1.5.2. Phương pháp phân tích tỉ lệ
1.1.5.3. Phương pháp phân tích Dupont
1.2. Nội dung phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.1. Phân tích tình hình Tài sản – Nguồn vốn
1.2.1.1. Phân tích quy mô, cơ cấu Tài sản
1.2.1.2. Phân tích quy mô, cơ cấu Nguồn vốn
1.2.2. Phân tích kết quả kinh doanh
1.2.2.1. Phân tích tình hình doanh thu
1.2.2.2. Phân tích tình hình sử dụng chi phí
1.2.2.3. Phân tích tình hình lợi nhuận
1.2.3. Phân tích tình hình lưu chuyển dòng tiền
1.2.4. Phân tích các nhóm chỉ tiêu tài chính
1.2.4.1. Phân tích nhóm chỉ tiêu về khả năng thanh toán
1.2.4.2. Phân tích nhóm chỉ tiêu về khả năng và hiệu quả hoạt động
1.2.4.3. Phân tích nhóm chỉ tiêu về khả năng quản lý nợ
1.2.4.4. Phân tích nhóm chỉ tiêu về khả năng sinh lời
1.2.4.5. Phân tích nhóm chỉ tiêu về mức độ sử dụng chi phí
1.3. Các yếu tố tác động đến tình hình tài chính doanh nghiệp
1.3.1. Các yếu tố chủ quan
1.3.2. Các yếu tố khách quan
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN GƯƠNG KÍNH CƯỜNG HƯƠNG
2.1. Khái quát về doanh nghiệp tư nhân gương kính Cường Hương
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của doanh nghiệp tư nhân gương kính Cường Hương
2.1.2. Các ngành nghề kinh doanh chủ yếu
2.1.3. Cơ cấu tổ chức
2.2. Phân tích tình hình tài chính tại doanh nghiệp tư nhân gương kính Cường Hương
2.2.1. Phân tích tình hình Tài sản – Nguồn vốn của doanh nghiệp tư nhân gương kính Cường Hương giai đoạn 2012 – 2014
2.2.1.1. Phân tích tình hình tài sản tại doanh nghiệp giai đoạn 2012-2014
2.2.1.2. Phân tích tình nguồn vốn tại doanh nghiệp giai đoạn 2012-2014
2.2.2. Phân tích tình hình doanh thu, chi phí, lợi nhuận của doanh nghiệp tư nhân gương kính Cường Hương giai đoạn 2012 – 2014
2.2.3. Phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp tư nhân gương kính Cường Hương thông qua các nhóm chỉ tiêu tài chính
2.2.3.1. Phân tích nhóm chỉ tiêu về khả năng thanh toán
2.2.3.2. Phân tích nhóm chỉ tiêu về khả năng và hiệu quả hoạt động
2.2.3.3. Phân tích nhóm chỉ tiêu về khả năng quản lý nợ
2.2.3.4. Phân tích nhóm chỉ tiêu về khả năng sinh lời
2.2.3.5. Phân tích nhóm chỉ tiêu về mức độ sử dụng chi phí
2.2.4. Ứng dụng phân tích Dupont phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp tư nhân gương kính Cường Hương
2.2.4.1. Phân tích ROA thông qua mô hình Dupont
2.2.4.1. Phân tích ROE thông qua mô hình Dupont
2.3. Đánh giá về tình hình tài chính của doanh nghiệp tư nhân gương kính Cường Hương
2.3.1. Kết quả đạt được
2.3.2. Những hạn chế và nguyên nhân
2.3.2.1. Hạn chế
2.3.2.2. Nguyên nhân
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN GƯƠNG KÍNH CƯỜNG HƯƠNG
3.1. Định hướng phát triển của doanh nghiệp tư nhân gương kính Cường Hương
3.1.1. Đánh giá chung về môi trường kinh doanh của doanh nghiệp
3.1.2. Định hướng phát triển của doanh nghiệp
3.2. Một số giải pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính của doanh nghiệp tư nhân gương kính Cường Hương
3.2.1. Nâng cao khả năng thanh toán
3.2.2. Quản lý hàng tồn kho
3.2.3. Quản lý tốt giá vốn hàng bán
3.2.4. Quản lý tiền mặt
3.2.5. Quản lý khoản phải thu khách hàng
3.2.6. Tăng cường công tác quản lý chi phí
3.2.7. Một số giải pháp khác
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan