[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích tình hình tài chính tại Công ty Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Hà Tây

[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích tình hình tài chính tại Công ty Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Hà Tây
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
1.1. Tổng quan về tài chính doanh nghiệp và phân tích tài chính doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm tài chính doanh nghiệp
1.1.2. Chức năng và vai trò của tài chính doanh nghiệp
1.1.2.1. Chức năng của tài chính doanh nghiệp
1.1.2.2. Vai trò của tài chính doanh nghiệp
1.1.3. Khái niệm phân tích tài chính doanh nghiệp
1.1.4. Ý nghĩa phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2. Thông tin sử dụng trong phân tích tài chính
1.3. Phương pháp phân tích hoạt động tài chính
1.3.1. Phương pháp tỷ số
1.3.2. Phương pháp so sánh
1.3.3. Phương pháp cân đối
1.4. Nội dung phân tích tài chính
1.4.1. Phân tích tình hình tài chính chung
1.4.1.1. Tình hình về tài sản
1.4.1.2. Tình hình về nguồn vốn
1.4.1.3. Phân tích cân đối tài sản và nguồn vốn
1.4.2. Phân tích các chỉ tiêu tài chính
1.4.2.1. Chỉ tiêu đánh giá khả năng thanh toán
1.4.2.2. Chỉ tiêu đánh giá khả năng hoạt động
1.4.2.3. Chỉ tiêu đánh giá khả năng quản lý nợ
1.4.2.4. Chỉ tiêu đánh giá khả năng sinh lời
1.4.3. Hế số Z-Score
CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY VẬT TƯ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP HÀ TÂY
2.1. Tổng quan về Công ty Vật tư kỹ thuật nông nghiệp Hà Tây
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty
2.1.2. Cơ cấu tổ chức của công ty VTKT nông nghiệp Hà Tây
2.1.3. Khái quát về ngành nghề kinh doanh của Công ty VTKT nông nghiệp Hà Tây
2.1.4. Khái quát tình hình hoạt động kinh doanh của công ty VTKT nông nghiệp Hà Tây giai đoạn 2011-2013
2.2. Phân tích tình hình tài chính chung
2.2.1.1. Tình hình về tài sản
2.2.1.2. Tình hình về nguồn vốn
2.2.1.3. Phân tích cân đối tài sản và nguồn vốn
2.2.2. Phân tích các chỉ tiêu tài chính
2.2.2.1. Chỉ tiêu đánh giá khả năng thanh toán
2.2.2.2. Chỉ tiêu đánh giá khả năng hoạt động
2.2.2.3. Chỉ tiêu đánh giá khả năng quản lý nợ
2.2.2.4. Chỉ tiêu đánh giá khả năng sinh lời
2.2.3. Hệ số Z-Score
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY VTKT NÔNG NGHIỆP HÀ TÂY
3.1. Giải pháp cải thiện tình hình tài chính của công ty
3.1.1. Giảm lượng tiền mặt dư thừa
3.1.2. Xây dựng hệ thống quản lý hàng tồn kho tối ưu
3.1.3. Tăng cường khả năng thu hồi công nợ, giảm thiếu các khoản phải thu
3.1.4. Nâng cao năng lực tự chủ tài chính qua công tác quản lý tốt nợ và tăng vốn chủ sở hữu
3.2. Một số đề xuất kiến nghị khác
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan