[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Tăng cường huy động vốn tại Công ty Cổ phần xây dựng Đất Việt

[/kythuat]
[tomtat]
Tăng cường huy động vốn tại Công ty Cổ phần xây dựng Đất Việt
MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN
CHƯƠNG 1. NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HUY ĐỘNG VỐN CỦA DOANH NGHIỆP
1.1. Tổng quan về vốn của doanh nghiệp
1.1.1. Khái quát về doanh nghiệp
1.1.1.1 Khái niệm và đặc điểm của doanh nghiệp
1.1.1.2 Phân loại doanh nghiệp
1.1.1.3 Hoạt động cơ bản của doanh nghiệp
1.1.2. Vốn của doanh nghiệp
1.1.2.1 Khái niệm và phân loại vốn
1.1.2.2 Vai trò của vốn
1.2. Huy động vốn của doanh nghiệp
1.2.1. Huy động vốn chủ sở hữu
1.2.2. Huy động nợ
1.2.3. Chỉ tiêu đánh giá huy động vốn của doanh nghiệp
1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến huy động vốn của doanh nghiệp
1.3.1. Nhóm nhân tố chủ quan
1.3.2. Nhóm nhân tố khách quan
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐẤT VIỆT
2.1. Giới thiệu khái quát về Công ty Cổ phần Xây dựng Đất Việt
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển
2.1.2. Khái quát về ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Xây dựng Đất Việt
2.1.3. Cơ cấu tổ chức của Công ty Cổ phần Xây dựng Đất Việt
2.1.4. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty Cổ phần Xây dựng Đất Việt trong 3 năm (2011 – 2013)
2.1.4.1 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Xây dựng Đất Việt giai đoạn 2011 – 2013
2.1.4.2 Tình hình tài sản – nguồn vốn của Công ty Cổ phần Xây dựng Đất Việt
2.1.4.3 Các chỉ tiêu tài chính cơ bản đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
2.2. Thực trạng huy động vốn tại Công ty Cổ phần Xây dựng Đất Việt
2.2.1. Thực trạng huy động vốn chủ sở hữu
2.2.2. Thực trạng huy động vốn nợ
2.2.3. Chỉ tiêu đánh giá huy động vốn của doanh nghiệp
2.2.4. Chỉ tiêu đánh giá khả năng quản lí nợ
2.3. Đánh giá thực trạng huy động vốn của Công ty Cổ phần Xây dựng Đất Việt
2.3.1. Kết quả đạt được
2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân
2.3.2.1 Hạn chế
2.3.2.2 Nguyên nhân
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐẤT VIỆT
3.1. Định hướng phát triển của Công ty Cổ phần Xây dựng Đất Việt
3.1.1. Cơ hội và thách thức đối với Công ty
3.1.2. Định hướng phát triển của Công ty
3.2. Giải pháp tăng cường huy động vốn tại Công ty Cổ phần Xây dựng Đất Việt
3.2.1. Giảm lượng hàng tồn kho
3.2.2. Vay dài hạn của ngân hàng thương mại
3.2.3. Huy động vốn từ nội bộ Công ty
3.2.4. Nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh và định mức tín nhiệm của Công ty
3.2.5. Thuê tài chính
3.2.6. Phát hành trái phiếu Công ty
3.2.7. Quản lý và sử dụng vốn có hiệu quả
3.2.8. Thường xuyên đánh giá hiệu quả của các phương thức huy động vốn hiện tại
3.3. Kiến nghị đối với Nhà Nước
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan